Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 39999ARCHIWALNE z dnia 21.12.2018 r.

 • Oferty do
  02

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: ds. planowania i nadzoru

w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu, Finansów i InwestycjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

WARUNKI PRACY

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się po budynku, obsługa urządzeń biurowych, urząd mieści się w budynku zabytkowym, posiada windę; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój znajduje się na parterze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie umów na udzielanie dotacji celowej w ramach wydatków majątkowych, w celu realizacji zadań inwestycyjnych budowlanych i zakupowych finansowanych z budżetu państwa.
 • Monitoring oraz obsługa i nadzór merytoryczny nad zawartymi umowami na realizację zadań inwestycyjnych budowlanych.
 • Współpraca z Wydziałem Księgowości i Wydziałem Budżetu w zakresie uzgadniania planów finansowych w ramach wydatków majątkowych.
 • Przygotowanie informacji do jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia o zatwierdzanych planach finansowych oraz dokonywanych zmianach w ciągu roku.
 • Opracowywanie materiałów informacyjnych z wykonania budżetu za dany rok oraz do projektu na kolejny rok budżetowy, w celu przygotowania planu budżetu wydatków majątkowych i sprawozdań z ich realizacji w ramach budżetu zadaniowego.
 • Przygotowywanie informacji dla Ministra Zdrowia w zakresie wydatków majątkowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomia, finanse, prawo
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok związanego z obsługą i nadzorem umów dotyczących inwestycji realizowanych w administracji publicznej,
 • dobra znajomość obsługi komputera w tym MS Office (Excel oraz Word, Power Point),
 • kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole,
 • dokładność i systematyczność,
 • terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu Finansów i Inwestycji – 1 etat ”umowa na zastępstwo” (poz. 2082) ”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mz.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże.
Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 665.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pracownikom oferujemy:
•   „trzynaste” wynagrodzenie,
•   „ruchomy czas pracy” możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.00,
•   pakiet socjalny,
•   możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
•   stołówkę pracowniczą, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
•   parking dla rowerów,
•   dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
•   dobrą lokalizację.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 535

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Udostępnił: Iwona Okulicz-Kozaryn

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr

Wprowadzono: 21.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×