Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 40000ARCHIWALNE z dnia 21.12.2018 r.

 • Oferty do
  05

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy

w komórce ds. Finansowo-KsięgowychMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

WARUNKI PRACY

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, z dostępem do światła dziennego,
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu poprzez sporządzanie, przyjmowanie, archiwizowanie i kontrolowanie dokumentów, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu operacji finansowych i gospodarczych,
 • Wykonywanie dyspozycji (podpisywanie przelewów i dokumentów gotówkowych) środków pieniężnych, w celu zapewnienia terminowych płatności,
 • Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych oraz finansowych, w celu zapewnienia przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych, wyeliminowania zaciągania zobowiązań ponad planowane wydatki,
 • Nadzorowanie i kierowanie pracą Komórki ds. Finansowo-Księgowych, w celu zapewnienia sprawnej obsługi finansowo-księgowej Inspektoratu,
 • Sporządzanie planów i sprawozdań budżetowych oraz finansowych, w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań,
 • Dokonywanie analiz sprawozdań budżetowych i finansowych, w celu niedopuszczenia do przedawnienia roszczeń oraz wyeliminowanie ewentualnych odsetek od nieterminowych płatności,
 • Nadzorowanie regulowania zobowiązań Inspektoratu,
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki. w celu zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia rachunkowości i obsługi finansowo-ksiegowej Inspektoratu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub b) średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości, lub c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • staż pracy: pkt a.- 3 lata w księgowości pkt.b- 6 lat w księgowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • znajomość przepisów wykonawczych do ww.ustaw;
 • znajomość KPA;
 • znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • znajomość przepisów i zasad dotyczących naliczania i wypłaty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych;
 • odpowiedzialność;
 • sumienność;
 • rzetelność;
 • komunikatywność;
 • umiejętność obsługi programów biurowych i księgowych;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • systematyczność i konsekwencja w działaniu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  z dopiskiem "Główny Księgowy"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław tel. 71 340 69 75, 71 340 69 80 fax. 71 340 64 96 e-mail: nfsekr@duw.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Katarzyna Talkowska-Szewczyk tel. 71 340 66 78 e-mail: iod.wif@duw.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Dostęp do danych osobowych kandydatów na stanowisko pracy w służbie cywilnej ma jedynie Administrator oraz upoważnieni przez Administratora pracownicy, którzy biorą udział w przeprowadzeniu naboru. Dane nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-69-75.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 690

Wytworzył/odpowiada: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Udostępnił: Jolanta Czekalska

Komórka organizacyjna: WIF

Wprowadzono: 21.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×