Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 3567ARCHIWALNE z dnia 15.09.2016 r.

 • Oferty do
  26

  września

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Polityki Surowcowej Departamentu Polityki Surowcowej i AnalizMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

WARUNKI PRACY

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • praca na parterze, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości • praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • zagrożenie korupcją, zagrożenie naciskami grup przestępczych, silny stres wynikający ze znaczenia opracowywanych dokumentów strategicznych i dokonywanych analiz

ZAKRES ZADAŃ

 • Zbieranie i przetwarzanie danych oraz opracowywanie dokumentów w procesie tworzenia polityki surowcowej, opracowywanie założeń do tej polityki, analizowanie jej priorytetów i kierunków
 • Przygotowywanie stanowisk do wewnętrznych i zewnętrznych wystąpień w zakresie polityki surowcowej
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie współpracy Departamentu z jednostkami rządowymi i samorządowymi, jednostkami naukowymi i badawczymi oraz z sektorem prywatnym w zakresie zadań wydziału
 • Gromadzenie dla celów analitycznych informacji dotyczących trendów krajowych i światowych w zakresie wdrażania i prowadzenia polityki surowcowej
 • Prowadzenie spraw związanych z koordynacją działań komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie wykonywania zadań i celów strategicznych objętych procesem wdrażania i realizacją polityki surowcowej
 • Przygotowywanie analiz, zestawień, raportów i innych opracowań opisujących rezultaty wdrażania i realizacji polityki surowcowej
 • Przygotowywanie odpowiedzi dla mediów oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz senatorskie z zakresu działań wydziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geologiczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze geologii: w administracji rządowej lub w administracji samorządowej lub w jednostce naukowej lub badawczej
 • znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • rzetelność
 • współpraca
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • ukończone studia podyplomowe ekonomiczne
 • przeszkolenie lub ukończony kurs w zakresie ekonomii

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze geologii: w administracji rządowej lub w administracji samorządowej lub w jednostce naukowej lub badawczej (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych ekonomicznych
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie lub ukończony kurs w zakresie ekonomii

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.09.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  W zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DSAsp28/2016

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 438, 36 92 426.
Wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy). Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert
- test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
- sprawdzian weryfikujący znajomość języka angielskiego
- zadanie praktyczne
- rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem). Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych: ukończenia studiów podyplomowych ekonomicznych, przeszkolenia lub ukończenia kursu w zakresie ekonomii. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia.
O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.) jest Minister Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2352

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Udostępnił: Grażyna Strządała

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 15.09.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×