Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 20822ARCHIWALNE z dnia 18.01.2018 r.

 • Oferty do
  8

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: inwestycji i remontów głównych (specjalność instalacyjna - sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne)

Biuro InfrastrukturyMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

WARUNKI PRACY

Zagrożenie korupcją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

ZAKRES ZADAŃ

 • Organizacja, koordynacja i kontrola inwestycji i remontów: ustalanie zakresu, opracowywanie programu inwestycji/remontu, opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, umowy na projektowanie, wykonawstwo, nadzór, udział w komisji odbioru, przekazanie obiektu do użytkowania i rozliczenie w celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i zaspokojenia potrzeb w zakresie infrastruktury budowlanej.
 • Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad prowadzonymi inwestycjami i remontami krajowych obiektów budowlanych MSZ i obiektów placówek zagranicznych podległych Ministrowi SZ w celu zapewnienia osiągnięcia założonych rezultatów.
 • Pełnienie funkcji kierownika projektu lub członka zespołu projektowego przy realizacji ww. zadań prowadzonych jako projekty w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań zgodnie z procedurami zarządzania projektowego.
 • Opracowywanie i opiniowanie (lub zlecanie podmiotom zewnętrznym) wytycznych do sporządzania studiów wykonalności, programów inwestycji, programów funkcjonalno-użytkowych, wytycznych do sporządzania dokumentacji projektowej i innych dokumentów dot. budowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji, remontu w celu określenia jakościowego i ilościowego zakresu prac.
 • Weryfikacja opracowań (samodzielnie lub wnioskowanie o zlecenie weryfikacji opracowania): programów inwestycji i remontów, szacunku kosztów inwestycji i remontów, dokumentacji projektowej w celu precyzyjnego określenia kosztów i prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia.
 • Interwencyjna ocena stanu technicznego obiektów i instalacji, w celu zakresu robót budowalnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku odpowiednim dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • doświadczenie zawodowe: 4 lata w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm. w specjalności instalacyjnej (sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne) w zakresie wykonawstwa lub projektowania lub nadzoru lub utrzymania.
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Uprawnienia energetyczne G1 w zakresie eksploatacji i/lub dozoru tzw. uprawnienia SEP.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo budowlane.
 • Umiejętność obsługi programu typu AutoCAD.
 • Praktyczna znajomość programu do sporządzania harmonogramów np. MS Project.
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami.
 • Umiejętność: współpracy, negocjacji, analitycznego myślenia; zorientowanie na osiąganie celów.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość innego języka obcego na poziomie B1.
 • Praktyczna znajomość narzędzi do zarządzania projektami w środowisku Microsoft oraz techniki oprogramowania wspierającego i systematyzującego działania nad projektem ze szczególnym uwzględnieniem aparatu narzędziowego ITSM, SharePoint, MS Project, EPM.
 • Umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych oraz umiejętność obsługi programów do kosztorysowania np. Norma.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnień budowlanych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka obcego
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – j. t.),
 • CV
 • Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/pliki_do_pobrania/
 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 – j.t.), złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy kandydatek / kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości innego języka obcego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.02.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BI 1/2018

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 5.000 PLN do ok. 7.300 PLN oraz dodatek
za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2016, poz. 1345- j.t. z późn. zm.).
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/zatrudnienie_msz/zasady_uzyteczne_informacje/

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/departamenty-ministerstwa/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-dwm.html

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 8309

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 4207

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Udostępnił: Elżbieta Gajdemska

Komórka organizacyjna: Biuro Spraw Osobowych

Wprowadzono: 18.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×