Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 32142ARCHIWALNE z dnia 14.08.2018 r.

 • Oferty do
  28

  sierpnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referendarz

do spraw: analiz międzynarodowych standardów technicznych i operacyjnych dla lotnisk

w Wydziale Analiz i Standardów Lotniskowych w Departamencie LotniskMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w monitorowaniu i analizie zmian w przepisach europejskich i międzynarodowych dotyczących lotnisk, w tym aktów prawnych UE oraz specyfikacji certyfikacyjnych, akceptowalnych sposobów spełniania wymagań oraz materiałów doradczych wydawanych przez Dyrektora Wykonawczego EASA, Załącznika 14 ICAO i podręczników ICAO, pod względem ich zgodności z przepisami krajowymi;
 • Udział w opracowywaniu założeń merytorycznych zmian do ustawy Prawo lotnicze oraz projektów jej zmian, a także projektów rozporządzeń wykonawczych w zakresie wymagań technicznych i operacyjnych dla lotnisk w celu wdrożenia standardów europejskich i międzynarodowych i poprawy bezpieczeństwa operacji lotniczych;
 • Udział w dokonywaniu weryfikacji tłumaczeń przepisów europejskich i międzynarodowych dotyczących lotnisk w tym regulacji europejskich oraz specyfikacji certyfikacyjnych, akceptowalnych sposobów spełniania wymagań oraz materiałów doradczych wydawanych przez Dyrektora Wykonawczego EASA, Załącznika 14 ICAO i podręczników ICAO oraz pomoc w przygotowaniu opracowań dokumentów do publikacji w Dzienniku Urzędowym ULC lub na stronie internetowej ULC;
 • Przygotowanie do publikacji na stronie internetowej ULC informacji na temat zmian w regulacjach europejskich, międzynarodowych i krajowych dotyczących lotnisk oraz lądowisk oraz pomoc w opracowaniu i utrzymaniu aktualności intranetowej bazy wiedzy dot. stosowania przepisów UE;
 • Udział w opiniowaniu projektów krajowych i międzynarodowych aktów prawnych, opracowanych przez inne komórki Urzędu lub podmioty zewnętrzne, pod względem ich zgodności z przepisami prawa lotniczego dotyczącymi lotnisk oraz ich wpływu na działalność lotnisk i bezpieczeństwo operacji lotniczych;
 • Udział w procesie opracowywania i aktualizowania przepisów i procedur Departamentu Lotnisk w celu wykonania krajowych przepisów i międzynarodowych standardów oraz zapewnienia jednolitości w procesach realizowanych w obszarze właściwości Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Podstawowa znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów lotniczych w zakresie lotnisk
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo lotnicze i przepisów wykonawczych w zakresie lotnisk
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze administracji lub lotnictwa
 • Studia podyplomowe z zakresu lotnictwa, administracji lub prawnicze
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym (C1/C2)
 • Znajomość jednego z języków roboczych UE lub oficjalnych języków ICAO na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość prawniczych programów informacyjnych: LEX, Legalis, Eur-lex, „Zasad techniki prawodawczej”

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2) lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejtętności zawarte w wymogach dodatkowych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.08.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LTL-6/4-77/2018"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa tel: 22 520 72 00, adres e-mail: kancelaria@ulc.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: daneosobowe@ulc.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:
- wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 2 529 PLN do ok. 3 129 PLN (mnożnik kwoty bazowej od 1,35 do 1,67);
- dodatek za wysługę lat (do 20%);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13-tka");
- nagrody uznaniowe;
- stabilną i ciekawą pracę – umowa o pracę;
- możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC"
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 74 89, formalne: (22) 520 72 41/ 74 02 lub e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

Liczba odwiedzin: 3431

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Udostępnił: Karolina Kot

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 14.08.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×