Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 32141ARCHIWALNE z dnia 14.08.2018 r.

 • Oferty do
  4

  września

  2018

 • Wymiar etatu
  1,0
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: administrowania bazą danych o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych związaną z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji

w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz.Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

01-211 Warszawa,
ul. Giełdowa 7/9

WARUNKI PRACY

praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie; budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych; praca w pokoju, który jest klimatyzowany; narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy; praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

ZAKRES ZADAŃ

 • uczestniczenie w budowie i wdrożeniu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (v.2);
 • wykonywanie analiz w celu weryfikacji poprawności i racjonalności danych przekazanych do obecnie istniejącego Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji;
 • gromadzenie i przetwarzanie danych o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, zgromadzonych w obecnie istniejącym Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji oraz wykonywanie analiz (w tym przestrzennych) w tym zakresie;
 • przygotowywanie i monitorowanie przebiegu procesów geoprzetwarzania danych w zakresie infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych, zgromadzonych za pośrednictwem obecnie istniejącego Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji;
 • przygotowywanie materiałów kartograficznych, związanych z danymi zgromadzonymi w obecnie istniejącym Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • sporządzanie analiz dotyczących wpływu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej na koszty budowy i utrzymania sieci szerokopasmowych oraz innych analiz np. związanych z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w zakresie sporządzania analiz danych statystycznych i przestrzennych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość ustawy: Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych;
 • znajomość zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji;
 • znajomość rynku telekomunikacyjnego oraz wiedza z zakresu eksploatacji systemów teleinformatycznych;
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, szczególnie programu MS Excel, pozwalająca na tworzenie tabel, zestawień oraz wykresów);
 • umiejętność posługiwania się innymi aplikacjami wykorzystywanymi w procesie gromadzenia danych np. Oracle;
 • umiejętność posługiwania się aplikacjami służącymi do analizy danych przestrzennych np. Qgis;
 • umiejętność sporządzania analiz;
 • umiejętność precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.09.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Główny specjalista DSA/WGD/8”
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w dniu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.
Proponujemy skorzystanie ze wzorów oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
- sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
- test wiedzy;
- test językowy;
- zadanie praktyczne (GIS, MS Excel, bazy danych);
- test kompetencyjny;
- rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.Liczba odwiedzin: 3481

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Udostępnił: Elżbieta Łagowska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 14.08.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×