Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 10563ARCHIWALNE z dnia 27.04.2017 r.

 • Oferty do
  16

  maja

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

konsultant

do spraw: bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych

w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem InformacjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Praca administracyjno-biurowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A jedna na piętrze 6 w bloku B. - Praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ

 • administrowanie i nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem w zakresie dostępu do chronionego obszaru osób i pojazdów posiadających odpowiednie uprawnienia: Systemu Kontroli Dostępu (SKD) w celu zabezpieczenia dostępu do budynku,
 • kontrola zgodności funkcjonowania i przestrzegania zasad przetwarzania informacji niejawnych w systemie informatycznym z wymaganiami zawartymi w dokumentach Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa i Procedury Bezpiecznej Eksploatacji GUS w celu przestrzegania i dokumentowania zasad bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • zapewnienie stosowania przepisów ustaw krajowych w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, w tym prowadzenie nadzoru i kontroli stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego adekwatnych do poziomu zagrożeń. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem osób w strefach ochronnych /strefa administracyjna i strefa bezpieczeństwa GUS/ w celu uzyskania wymaganego poziomu ochrony przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • wdrażanie zasad zapewniających bezpieczeństwo teleinformatyczne systemu, w tym współprowadzenie szkoleń dla osób przetwarzających informacje niejawne oraz zapewnienie terminu ważności certyfikatów wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DBTI ABW) w celu wyeliminowania lub redukcji do akceptowalnego poziomu wszystkich potencjalnych zagrożeń przetwarzania informacji niejawnych w systemach informatycznych oraz zapewnienie certyfikowanej ochrony elektromagnetycznej dla wydzielonej strefy chronionej oraz sprzętu i oprogramowania, niezbędnych przy jego eksploatacji,
 • przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych w obszarze bezpieczeństwa osób i mienia w GUS: Systemu Kontroli Dostępu oraz świadczenie usługi ochrony fizycznej w celu utrzymania ciągłości działania i zabezpieczenia mienia przed kradzieżą, włamaniem i dewastacją,
 • udział w procesie analizy i zarządzania ryzykiem występującym w System Zarządzania Ryzykiem w GUS oraz w systemach teleinformatycznych służących przetwarzaniu informacji niejawnych w celu zidentyfikowania zagrożeń występowania ryzyka,
 • udział w komisyjnej kontroli dokumentów niejawnych w kancelarii tajnej GUS w celu sprawdzenia i oceny stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat w tym 1 rok doświadczenia na stanowisku inspektora ds.bezpieczeństwa teleinformatycznego niejawnych systemów przetwarzania informacji,
 • specjalistyczne szkolenie dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzone przez ABW,
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o ochronie osób i mienia,
 • wiedza o zagrożeniach dot. systemów i sieci, w których przetwarzane są Informacje Niejawne,
 • znajomość stosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych podnoszących poziom bezpieczeństwa systemów przetwarzających Informacje Niejawne,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe kierunki: informatyczny lub elektroniczny,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie przeprowadzania analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem w systemach teleinformatycznych oraz opracowywania dokumentacji SWB i PBE, w których przetwarzane są Informacje Niejawne,
 • szkolenia w aspekcie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w aspekcie systemów kontroli dostępu,
 • specjalistyczne szkolenie dla administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemów prowadzone przez ABW,
 • szkolenia z normy ISO/IEC 27001,
 • znajomość najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego – normy ISO/IEC 27001,
 • wiedza o zagrożeniach dot. systemów i sieci, w których przetwarzane są informacje niejawne,
 • znajomość rozwiązań organizacyjnych i technicznych podnoszących poziom bezpieczeństwa fizycznego adekwatnych do poziomu zagrożeń.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie specjalistycznego szkolenia dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzone przez ABW,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania analizy ryzyka i zarządzaniu ryzykiem w systemach teleinformatycznych oraz opracowywania dokumentacji SWB i PBE, w których przetwarzane są Informacje Niejawne,
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia w aspekcie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w aspekcie systemów kontroli dostępu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie specjalistycznego szkolenia dla administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemów prowadzone przez ABW,
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z normy ISO/IEC 27001.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.05.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Statystyczny
  Aleja Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem : oferta nr 38/BBI/2017

  lub składać w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8.15-16.15 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta nr 38/BBI/2017

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 745 zł + dodatek stażowy.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 33 29, 608 30 95.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.Liczba odwiedzin: 3771

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Udostępnił: Marta Gałczyńska

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 27.04.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×