Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 2571ARCHIWALNE z dnia 17.08.2016 r.

 • Oferty do
  1

  września

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: kancelaryjnych

Kancelaria Jawna Wydział Ekonomiczny Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży GranicznejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Komenda Główna Straży Granicznej
Biuro Łączności i Informatyki
ul. Podchorążych 38
00 - 463 Warszawa

Adres urzędu:

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
02-514 WARSZAWA

WARUNKI PRACY

- praca biurowa - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, - wysiłek fizyczny związany z pracą przy zszywaniu i przekazywaniu dużej ilości akt, - zagrożenie korupcją, - praca w pomieszczeniu biurowym, - praca w godzinach 8.15 - 16.15, - oświetlenie naturalne i sztuczne, - praca przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, - obsługa urządzeń biurowych (fax, telefon, skaner i niszczarki dokumentów), - budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych - brak wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • skanowanie oraz wprowadzanie korespondencji wychodzącej i wchodzącej do elektronicznego obiegu dokumentów Biura Łączności i Informatyki KGSG w celu prawidłowego i szybkiego obiegu dokumentów w BŁiI KGSG,
 • prowadzenie na bieżąco dziennika korespondencji wchodzącej, dziennika Decyzji Komendanta Głównego SG, Dyrektora Biura w celu ewidencjonowania dokumentów,
 • nadzór nad stroną formalną przyjmowanych dokumentów, wynikających z obowiązujących przepisów w celu przesyłania poprawnie sporządzonych dokumentów,
 • prowadzenie dziennika ewidencji elektronicznej nośników informacji oraz wydawania tych nośników, zakładanie i prowadzenie indywidualnych kart rejestru wydanych dokumentów (RWD) w celu ewidencjonowania wydanych i pobieranych nośników,
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli służbowych będących na stanie Biura w celu określenia kto z zatrudnionych w Biurze dysponuje pieczątkami i stemplami służbowymi,
 • przygotowywanie akt w celu ich archiwizacji i przekazania do archiwum,
 • rozliczanie z dokumentów i urządzeń ewidencyjnych wykonawców odchodzących z BŁiI KGSG w celu rozliczenia kart obiegowej,
 • udział w opracowywaniu przepisów oraz występowaniu z propozycjami zmian istniejących przepisów dotyczących funkcjonowania Kancelarii Biura Łączności i Informatyki KGSG w celu usprawnienia pracy w kancelarii.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenie w obszarze pracy kancelaryjnej - biurowej
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • znajomość przepisów z zakresu archiwizacji,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole jak również samodzielna realizacja zadań,
 • dyspozycyjność,
 • obsługa Windows i pakiet Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość przepisów dot. ochrony informacji niejawnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.09.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem "oferta pracy – inspektor BŁiI KGSG oraz numer ogłoszenia"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1737 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
UWAGA! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W ZWIĄZKU Z TYM PODKREŚLAMY, ŻE KOMPLETNE APLIKACJE TO TAKIE, KTÓRE ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE WYMAGANE I UWIARYGODNIONE (OPATRZONE DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM) DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne - z lekkim stopniem niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 5823

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Szulim

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 17.08.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×