Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 10459ARCHIWALNE z dnia 22.04.2017 r.

 • Oferty do
  2

  maja

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: skarg, wniosków, petycji oraz kontroli problematyki administracyjnej

w Wydziale III - Skarg, Wniosków i Kontroli Problematyki Administracyjnej Biura Kontroli Komendy Głównej Straży GranicznejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Adres urzędu:

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
02-514 WARSZAWA

WARUNKI PRACY

- praca samodzielna administracyjno - biurowa, - praca w siedzibie urzędu i poza nim - krajowe delegacje służbowe, - prowadzenie spraw związanych z procedowaniem skarg, wniosków i petycji oraz czynności kontrolnych, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, - narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopia, niszczarka, fax, - godziny pracy od 8.15 - do 16.15 od poniedziałku do piątku w dni robocze, - dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone, - stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku, - nieprzystosowany budynek dla osób niepełnosprawnych: brak podkazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, - infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, brak windy, klatki schodowe, schody, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie na podstawie przepisów prawa postępowań skargowych, wnioskowych, w sprawach petycji oraz sporządzanie zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg, wniosku lub petycji które są kierowane do zainteresowanych z upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej,
 • przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych SG oraz komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicnzej w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań przez kontrolowane podmioty w obszarze problematyki administracyjnej,
 • koordynowanie gromadzenia informacji z terenowych jednostek organizacyjnych oraz opracowywanie i przekazywanie ich do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do MSWiA zestawienia informacji o zdarzeniach skargowych i innych zdarzeniach w Straży Granicznej - podlegających przekazaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przekazywanie korespondencji dotyczącej skarg, wniosków i petycji jednostkom organizacyjnym SG lub innym właściwym organom w celu ich rozpatrzenia,
 • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w Komendzie Głównej Straży Granicznej,
 • sporządzanie projektów stanowisk Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawach skargowych, wnioskowych i petycji przesłanych do MSWiA oraz innych instytucji i organów państwowych,
 • przedstawienie propozycji do projektów rocznych planów kontroli wraz z tematyką zagadnień podlegających sprawdzeniu w ramach czynności kontrolnych (w tym analizowanie wyników wcześniejszych kontroli, skarg, wniosków i petycji oraz propozycji zgłoszonych przez kierowników komórek organizacyjnych KGSG) w celu opracowania rocznego planu kontroli Biura Kontroli KGSG,
 • opracowywanie analizy przedkontrolnej, programu kontroli oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w celu przygotowania kontroli.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy pracy w administracji
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,
 • znajomość języka obcego: angielski lub rosyjski na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego,
 • komunikatywność, rzetelność oraz dokładność,
 • dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub języka rosyjskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie kandydata o wymaganym stopniu znajomości języka angielskiego lub języka rosyjskiego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.05.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem "oferta pracy – inspektor BK KGSG oraz numer ogłoszenia"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

UWAGA ! WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ORAZ KOPIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.
Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1750 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3815

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Przemysław Andrzejewski

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 22.04.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×