Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 8161ARCHIWALNE z dnia 07.02.2017 r.

 • Oferty do
  17

  lutego

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Departamencie Polityki PrzestrzennejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa

WARUNKI PRACY

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych • winda w budynku „A”, „B” i „C” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w pracach legislacyjnych, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących zmian w systemie planowania przestrzennego w Polsce w szczególności w zakresie związanym z tworzeniem, gromadzeniem, udostępnianiem i analizowaniem danych o zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni
 • Programowanie i koordynowanie działań, w tym prac badawczo-rozwojowych służących wypracowaniu jednolitych zasad tworzenia danych o zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni, a także zasad ich gromadzenia, udostępniania i analizy
 • Opiniowanie i rekomendowanie rozwiązań powiązanych z monitorowaniem zagospodarowania przestrzennego, w tym systemów informatycznych udostępniających dane referencyjne, służące dostarczaniu informacji diagnostycznych na potrzeby planowania przestrzennego na wszystkich poziomach jego organizacji
 • Opracowywanie rekomendacji oraz zbioru dobrych praktyk w zakresie monitorowania zagospodarowania przestrzennego, w tym zastosowania współczesnych metod i narzędzi (teledetekcja, GIS) do oceny zmian zachodzących w strukturach osadniczych czy monitorowania zmian sposobu wykorzystywania terenu, oceny i prognozowania skutków realizacji polityk publicznych w przestrzeni
 • Inicjowanie i prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności tworzącymi albo rozwijającymi regionalne i powiatowe systemy informacji przestrzennej, w zakresie uwarunkowań i projektowanych rozwiązań prawnych, technicznych i organizacyjnych dotyczących budowy systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego
 • Tworzenie i wdrażanie szkoleń systemowych dotyczących organizacji i wdrażania ciągłego procesu monitorowania zagospodarowania przestrzennego służącego systematycznemu dostarczaniu informacji diagnostycznych na potrzeby planowania przestrzennego na wszystkich poziomach jego organizacji, finansowanych ze środków krajowych i europejskich
 • Inicjowanie i realizowanie działań służących tworzeniu centralnego punktu dostępu do danych i informacji o aktach planowania przestrzennego
 • Opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i prowadzenie spraw dotyczących udzielenia i realizacji zamówienia, w celu wykonania zadań Ministra w zakresie monitorowania zagospodarowania przestrzennego oraz infrastruktury informacji przestrzennej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie: gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu, urbanistyka, geografia
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia w opracowywaniu aktów planowania przestrzennego: planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem technologii GIS
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość obowiązujących regulacji prawnych w obszarze: planowanego zagospodarowania przestrzennego, budowy i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej, zamówień publicznych
 • Znajomość kluczowych międzynarodowych systemów klasyfikacji użytkowania ziemi
 • Biegła znajomość obsługi programów: MS Office, szczególnie programu MS Excel, pozwalająca na tworzenie tabel, zestawień oraz wykresów, QGIS, ArcGIS
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.02.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DPP-86”, można przesłać lub złożyć w siedzibie MIB w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 – 16:15.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mib.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).

Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mib.bip.gov.pl w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem
o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-18-24.Liczba odwiedzin: 5177

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Czaja

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 07.02.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×