Komenda Główna Policji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 30536ARCHIWALNE z dnia 16.07.2018 r.

 • Oferty do
  23

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

w Sekcji Wsparcia Administracyjnego Biura FinansówMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

Adres urzędu:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, - praca pod presją czasu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - w budynku znajduje się winda, brak podjazdów na zewnątrz i wewnątrz budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie prac studialnych lub koncepcyjnych obejmujących analizę, tworzenie i opiniowanie nowych rozwiązań dotyczących: uposażenia, należności i świadczeń, wynikających ze stosunku służbowego policjantów; odpowiedzialności majątkowej policjantów; odszkodowań z tytułu wypadków i chorób policjantów pozostających w związku ze służbą,
 • przygotowywanie projektów decyzji i pełnomocnictw dla kierownictwa biura,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia uprawnień do odszkodowań z tytułu wypadków i chorób policjantów pozostających w związku ze służbą oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie indywidualnych spraw dotyczących niektórych roszczeń policjantów ze stosunku służbowego,
 • uczestnictwo, w porozumieniu z pozostałymi komórkami organizacyjnymi biura, w opiniowaniu założeń lub projektów aktów prawnych opracowywanych w Policji, resorcie spraw wewnętrznych i administracji oraz innych projektodawców, w celu oceny merytorycznej oraz analizowanie sporządzonej oceny skutków regulacji,
 • udzielanie jednostkom organizacyjnym Policji, komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji oraz osobom indywidualnym wyjaśnień w sprawach pozostających w zakresie właściwości sekcji,
 • nadzór nad prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód powstałych w mieniu Skarbu Państwa – Komendy Głównej Policji,
 • uczestnictwo w pracach zespołów, komisji w zakresie projektów aktów prawnych dotyczących finansowania Policji oraz uprawnień o charakterze finansowym policjantów,
 • rozpatrywanie indywidualnych spraw dotyczących niektórych roszczeń policjantów ze stosunku służbowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych lub obsługi prawnej lub legislacyjnej,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa oraz o Policji,
 • otwartość w stosunkach interpersonalnych,
 • asertywność oraz umiejętność negocjacji,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, syntezy,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • wysoka kultura osobista i kreatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 5 lat doświadczenia zawodowego w komórkach administracji publicznej dysponującej środkami publicznymi,
 • przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych lub w zakresie ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych, w zakresie zasad techniki prawodawczej i przebiegu procesu legislacyjnego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.07.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „główny specjalista /BF-SWA/GS/1/BKGP 14/18”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Głównej Policji jest Komendant Główny Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Głównej Policji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Umowa w zastępstwie na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,5 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.Liczba odwiedzin: 2163

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Policji w Warszawie

Udostępnił: Joanna Wasilewska-Pieniążek

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

Wprowadzono: 16.07.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×