Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Ogłoszenie o naborze nr 30535ARCHIWALNE z dnia 13.07.2018 r.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: inwestycji i remontów w specjalności sanitarnej

w Wydziale Inwestycji i RemontówMiejsce wykonywania pracy:

Radom

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11-ego Listopada 37/59, 26-600 Radom

WARUNKI PRACY

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - delegacje służbowe -praca w terenie - kontrola budowy -utrudnione i niebezpieczne warunki pracy w związku z nadzorowaniem budowy (np. praca na wysokości, praca w zapyleniu) •Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - oświetlenie naturalne i sztuczne, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - wymuszona pozycja ciała.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją zadań inwestycyjno- remontowych oraz weryfikowanie rozliczeń i rachunków za wykonane roboty
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznych i kosztorysów inwestorskich do przeprowadzenia przetargów na projekty techniczne i realizację robót
 • Sprawdzanie merytoryczne i analityczne ofert przetargowych oraz sprawdzanie poprawności sprządzanej dokumentacji techniczej pod względem funkcjonalnym i wymogów technicznych
 • Przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów służbowych oraz przewidywanych dla potrzeb Policji
 • Uczestniczenie w sporządzaniu projektów planów inwestycyjnych i remontowych oraz w sporządzaniu analiz i rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjno - remontowych
 • Przygotowywanie i konsultowanie rozwiązań funkcjonalno - użytkowych i koncepcji projektowych zadań inwestycyjno - remontowych
 • Prowadzenie nadzoru nad działalnością remontową w podległych jednostkach Policji
 • Przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia procedur przetargowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych bez ograniczeń
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • znajomość obowiązujących przepisów budowlanych
 • znajomość obsługi Office
 • znajomość oprogramowania do kosztorysowania
 • znajomość ogólnych procedur przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w specjalności sanitarnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe inżynieria środowiska, budownictwo, energetyka
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
 • znajomość zasad prowadzenia nadzoru robót budowlano - montażowych w branży sanitarnej
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność negocjacji
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • uprawnienia do prowadzenia robót na obiekatch zabytkowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych bez ograniczeń
 • Kopia dokumentu potwierdzającego członkowstwo w Izbie Inżynierów Budownictwa
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.08.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
  Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia,
  ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr 30535”.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, adres: ul. 11 Listopada 37/59, 26 600 Radom
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Zespół ds. Ochrony Informacji Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26 600 Radom, tel. miejski (048) 345 22-14, (048) 345 22-19, tel. do sekretariatu wydziału ds. OIN (048) 345 22-17, fax (048) 345 36-11, iod.kwp@ra.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: -
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-29-53, /048/ 345-28-18Liczba odwiedzin: 1858

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Udostępnił: Małgorzata Ziętarska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 13.07.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×