Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 19882ARCHIWALNE z dnia 27.12.2017 r.

 • Oferty do
  8

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: administrowania nieruchomościami

Pierwszy Dział Zarządzania i Administrowania NieruchomościamiMiejsce wykonywania pracy:

Nowy Sącz

Urząd Skarbowy w Nowym Sączu
ul. Barbackiego 10 33-300 Nowy Sącz

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
ul. Wiślna 7 31-007 Kraków

WARUNKI PRACY

Praca w systemie 8 godzinnym, możliwe zagrożenie korupcją. Przy wykonywaniu zadań niezbędna będzie : - komunikatywność, umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji, - umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku, - umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Pracownik wykonywać będzie pracę w budynkach administrowanych przez Pracodawcę, znajdujących się w różnych lokalizacjach. Praca polegać będzie na wykonywaniu zadań: a. administracyjno-biurowych na stanowisku wyposażonym w komputer i urządzenia peryferyjne takie jak drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp., wewnątrz pomieszczenia, przy oświetlaniu mieszanym: sztucznym i słonecznym, b. dotyczących administrowania kilkoma obiektami, będącymi w użytkowaniu Pracodawcy. Pracownik przemieszczać się będzie pomiędzy budynkami samochodem osobowym (prywatnym bądź służbowym). Praca wymagać będzie pełnej sprawności ruchowej.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami KAS w województwie w celu zapewnienia warunków technicznych do realizacji zadań przez jednostki KAS, bezpieczeństwa osób przebywających na nieruchomościach i zgromadzonego tam mienia, ochrony środowiska naturalnego oraz racjonalnego, efektywnego, celowego i oszczędnego wykorzystania środków publicznych i mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa.
 • Prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych w celu zapewniania warunków technicznych do realizacji zadań przez jednostki KAS na terenie województwa małopolskiego oraz właściwego gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1332, z późn.zm) w zakresie przeglądów budynków i urządzeń w celu zapewnienia warunków technicznych do realizacji zadań przez jednostki KAS, bezpieczeństwa osób przebywających na nieruchomościach i zgromadzonego tam mienia oraz ochrony środowiska naturalnego.
 • Planowania wydatków budżetowych przeznaczonych na inwestycje i remonty oraz wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych w celu zapewniania racjonalnego, efektywnego, celowego i oszczędnego wykorzystania środków publicznych.
 • Zapewnienie ochrony osób i mienia Izby i urzędów w celu zapewnienia warunków dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów IAS w Krakowie oraz bezpiecznego użytkowania mienia, którym dysponuje jednostka.
 • Nadzór i realizacja zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzenie szkolenia w celu zapewnienia warunków dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów IAS w Krakowie oraz bezpiecznego użytkowania mienia, którym dysponuje jednostka.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
 • - prawo jazdy kat. B
 • - umiejętność argumentowania. Konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • - może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych
 • - umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • - umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
 • - umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • - znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań wymienionych w opisie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczny
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administrowaniu nieruchomościami lub powyżej 4 lat w administracji
 • kreatywność na stanowisku pracy
 • przejawianie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów
 • - umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • - umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Wiślna 7 Kraków , parter pok. 005
  lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  z dopiskiem " ogłoszenie nr 19882"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

   W liście motywacyjnym należy dopisać: „Ogłoszenie nr 19882” oraz wskazać sposób kontaktowania się podczas procesu rekrutacji (tj. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej).
   Informacje dotyczące kandydatów spełniających wymagania formalne oraz terminy kolejnych etapów rekrutacji będą ogłaszane wyłącznie na stronie internetowej (www.malopolskie.kas.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7.
   Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Kadr – tel. 012 255-73-41.
   Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
    Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę.
   Podania niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
   Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7
   Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone będzie w dwóch etapach, tj. testu wiedzy (sprawdzającego umiejętności niezbędne określone w niniejszym ogłoszeniu) i rozmowy rekrutacyjnej dla kandydatów pozytywnie zakwalifikowanych po teście.
   Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 3020,00 w zależności od kompetencji wybranego kandydata.Liczba odwiedzin: 4962

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Udostępnił: Monika Janik

Komórka organizacyjna: IZK-3

Wprowadzono: 27.12.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×