Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 33541ARCHIWALNE z dnia 07.09.2018 r.

 • Oferty do
  21

  września

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: obsługi kancelaryjno-finansowej

w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Polityki SpołecznejMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

Kraków, ul. Olszańska 5

Adres urzędu:

Kraków ul. Basztowa 22

WARUNKI PRACY

Nietypowe godziny pracy (protokołowanie posiedzeń składów orzekających w godzinach popołudniowych tj. od około 15.00 do 21.00); zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

ZAKRES ZADAŃ

 • W celu zapewnienia terminowego, zgodnego z prawem rozpatrywania odwołań osób ubiegających się o orzeczenie o niepełnosprawności koordynowanie zadań wykonywanych przez analityków (lekarzy i psychologów) oceniających kompletność i aktualność dokumentacji orzeczniczej (medycznej i psychologicznej), planowanie i organizacja posiedzeń składów orzekających poprzez ustalanie comiesięcznego harmonogramu ich posiedzeń odpowiednio do liczby wpływających odwołań. Sporządzanie oraz wysyłanie zawiadomień o posiedzeniu składu orzekającego do stron postępowania oraz monitorowanie terminowości wyznaczanych posiedzeń składów orzekających
 • Prowadzenie spraw związanych z comiesięcznym planowaniem i przekazywaniem środków finansowych na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności, a także prowadzenie w formie dokumentu tradycyjnego i elektronicznego, współdziałając w tym zakresie z przewodniczącym zespołu, rejestrów, baz danych oraz przygotowywanie raportów i zestawień umożliwiających monitorowanie kosztów działalności zespołu, w tym realizacji zawartych umów. Potwierdzanie wysokości wystawianych przez członków wojewódzkiego zespołu rachunków za wykonane zadania oraz pozostałych rachunków związanych z finansowaniem działalności wojewódzkiego zespołu orzekającego
 • Analizowanie i ocena kompletności dokumentacji odwoławczej pod względem formalno-prawnym, występowanie o jej uzupełnienie w celu zapewnienia terminowego i zgodnego z przepisami trybu postępowania orzeczniczego prowadzonego w II instancji. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych na podstawie dokumentacji z protokołowanych posiedzeń składów orzekających
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej wojewódzkiego zespołu orzekającego pism wpływających od stron postępowania toczącego się przed organem II instancji (ochrona danych osobowych), rejestrowanie korespondencji przychodzącej do zespołu
 • Udzielanie stronom i instytucjom współpracującym (w szczególności jednostkom pomocy społecznej i zakładom opieki zdrowotnej), pełnej i wyczerpującej informacji o trybie i zasadach postępowania orzeczniczego, w szczególności prowadzonego przed zespołem wojewódzkim

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość przepisów prawa wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o finansach publicznych
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i dokonywania interpretacji przepisów
 • umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej - potwierdzone kserokopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • umiejętności interpersonalne w tym pracy w zespole
 • dyspozycyjność, komunikatywność, asertywność, umiejętności działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.09.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Administracji i Logistyki
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewoda Małopolski, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@malopolska.uw.gov.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Lista kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania) spełniających wymagania formalno - prawne opublikowane zostaną na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu, a lista osób, które wygrają nabór także dodatkowo w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,301543,2018.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 665

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Udostępnił: Anna Pac

Komórka organizacyjna: Wydział Administracji i Logistyki

Wprowadzono: 07.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×