Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 33540ARCHIWALNE z dnia 07.09.2018 r.

 • Oferty do
  18

  września

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy asystent laboratorium

do spraw: analizy chemicznej

w Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego Inspektoratu FarmaceutycznegoMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Laboratorium Kontroli Jakości Leków WIF
54-413 Wrocław,
ul. Klecińska 125

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

WARUNKI PRACY

praca przy komputerze;
praca w laboratorium;
praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie badań chemicznych jakościowych i ilościowych leków recepturowych i aptecznych, pobranych przez inspektorów farmaceutycznych oraz surowców do wytwarzania leków w celu potwierdzenia zgodności jakości produktu leczniczego lub surowca farmaceutycznego z wymaganiami farmakopealnymi;
 • tworzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań, opracowywanie nowych procedur dla leków złożonych w celu potwierdzenia przydatności zastosowanej metody do oznaczenia ilościowego i jakościowego leku oraz udokumentowania przeprowadzonych czynności;
 • wykonywanie wzorcowania aparatury pomiarowej w celu sprawdzenia parametrów przyrządu,
 • przygotowywanie roztworów mianowanych, wzorcowych, roztworów substancji chemicznych niezbędnych do oznaczeń w celu przeprowadzenia badań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • dokładność;
 • rzetelność;
 • samodzielność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Uwaga: Warunkiem podpisania umowy jest złożenie oświadczenia o braku konfliktu interesów (art.114a ustawy Prawo Farmaceutyczne) zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów (Dz.U. 2018 poz. 1658)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.09.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  z dopiskiem "starszy asystent laboratorium"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50 - 153 Wrocław tel. 71 340 69 75, 71 340 69 80 fax. 71 340 64 96 e-mail: nfsekr@duw.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Katarzyna Talkowska - Szewczyk e-mail: iod.wif@duw.pl tel. 71 340 66 78
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych są: Administrator oraz pracownicy upoważnieni przez administratora do przeprowadzenia naboru. Administrator na etapie prowadzonego naboru nie udostępnia danych kandydatów do pracy podmiotom zewnętrznym.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-69-75

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 976

Wytworzył/odpowiada: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Udostępnił: Jolanta Czekalska

Komórka organizacyjna: WIF

Wprowadzono: 07.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×