Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 26407ARCHIWALNE z dnia 27.04.2018 r.

 • Oferty do
  7

  maja

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: kreowania wizerunku medialnego i obsługi prasowej

w Oddziale ds. Mediów i Komunikacji Społecznej w Biurze WojewodyMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

Adres urzędu:

Kraków ul. Basztowa 22

WARUNKI PRACY

Praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty). Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni. Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja zadań związanych z kształtowaniem wizerunku medialnego i prowadzeniem polityki informacyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie we współpracy z Wojewodą Małopolskim, Wicewojewodą, Dyrektorem Biura Wojewody, Rzecznikiem Prasowym Wojewody, w tym m.in. redagowanie strony internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przygotowywanie i publikacja komunikatów prasowych, prowadzenie profili Urzędu w mediach społecznościowych
 • Informowanie o działalności, programach i wynikach pracy Wojewody, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz jednostek podległych, w tym zapewnianie obsługi fotograficznej wydarzeń z udziałem Wojewody i Wicewojewody oraz odpowiadanie na pytania dziennikarzy
 • Współorganizowanie konferencji prasowych i briefingów, akcji promocyjnych i wizerunkowych w celu nagłośnienia inicjatyw podejmowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz kreowania pozytywnego wizerunku Wojewody Małopolskiego i Wicewojewody
 • Wspieranie debaty publicznej dotyczycącej trudnych i problematycznych tematów wyznaczonych jako priorytetowe przez Wojewodę Małopolskiego, Wicewojewodę i Dyrektora Biura Wojewody w celu podniesienia świadomości społecznej, zachęcania różnych podmiotów publicznych i prywatnych do podejmowania inicjatyw w tym zakresie
 • Współpracowanie z Centrum Informacyjnym Rządu w zakresie promocji działań Prezesa Rady Ministrów oraz w celu prawidłowego przepływu informacji pomiędzy organami państwowymi a Wojewodą
 • Współpracowanie z Rzecznikiem Prasowym Wojewody, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego i właściwymi instytucjami w zakresie udzielania informacji mediom w sytuacjach kryzysowych
 • Zapewnianie obsługi prasowej oficjalnych wizyt oraz akredytowanie dziennikarzy podczas wizyt oficjalnych delegacji krajowych i zagranicznych w celu zapewnienia właściwej oprawy medialnej wizyt przedstawicieli rządu RP oraz delegacji międzynarodowych na terenie województwa małopolskiego
 • Przygotowywanie monitoringu mediów i analiza przekazu medialnego w celu kształtowania pozytywnego wizerunku medialnego Wojewody, Wicewojewody i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze współpracy z mediami lub praca w administracji publicznej - potwierdzone kserokopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość jednego z wymienionych języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym (zostanie sprawdzona podczas egzaminu)
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz zasad protokołu dyplomatycznego
 • znajomość ustaw: prawo prasowe, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, kpa, ustawy o służbie cywilnej
 • posiadanie wiedzy ogólnej z zakresu historii, stosunków międzynarodowych, kultury i sztuki oraz umiejętności rozumienia i oceny ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego w kraju i na świecie
 • umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych w sposób zrozumiały
 • umiejętność wypowiadania się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny, dobierania stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do odbiorcy
 • umiejętność sporządzania opracowań pisemnych na temat kwestii problematycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji
 • umiejętność pisania i redagowania artykułów oraz notatek prasowych, pism, odpowiedzi na patronaty i zaproszenia
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności interpersonalne
 • dyspozycyjność
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy własnej
 • umiejętność pracy na komputerze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe polonistyczne lub dziennikarskie
 • staż pracy: 1 rok w obszarze współpracy z mediami lub w administracji publicznej
 • znajomość jednego z wymienionych języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie bardzo dobrym
 • doświadczenie w prowadzeniu kampanii Public Relations
 • znajomość i umiejętność zastosowania programów graficznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Administracji i Logistyki
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,301543,2018.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443Liczba odwiedzin: 2066

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Udostępnił: Anna Pac

Komórka organizacyjna: Wydział Administracji i Logistyki

Wprowadzono: 27.04.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×