Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 24207ARCHIWALNE z dnia 20.03.2018 r.

 • Oferty do
  31

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: kontroli ośrodków pomocy społecznej

w Oddziale Pomocy Środowiskowej w Wydziale Polityki SpołecznejMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

Adres urzędu:

Kraków ul. Basztowa 22

WARUNKI PRACY

Praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Praca na przedmiotowym stanowisku pracy polega głównie na wykonywaniu zadań kontrolnych w terenie w siedzibie jednostki kontrolowanej, często w trudnych warunkach technicznych. Kontrolerzy przemieszczają się za pomocą środków komunikacji zbiorowej (np. bus, pociąg, autobus). W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty). Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynowanie pod względem merytorycznym kontroli w placówkach udzielających tymczasowego schronienia, w tym prowadzonych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej. Opracowywanie dokumentacji pokontrolnej oraz przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych. Prowadzenie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe
 • Kontrola ośrodków pomocy społecznej w celu zapewnienia przez te jednostki prawidłowego wykonywania zadań pomocy społecznej oraz zapewnienia wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem środków finansowych pochodzącymi z dotacji na realizację zadań własnych Gminy oraz zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w zakresie planowania i wydatkowania środków finansowych przekazanych z budżetu Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie tychże zadań. Opracowywanie dokumentacji pokontrolnej. Monitorowanie, analiza i ocena realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych w kontrolowanych jednostkach. Współudział w sporządzaniu projektu planu kontroli oraz monitorowanie jego bieżącego wykonania.
 • Analiza oraz interpretacja danych zamieszczonych w sprawozdaniach m.in. w celu wyeliminowania sprzecznych danych umieszczanych w różnych sprawozdaniach, a dotyczących analogicznych zadań. Sporządzanie okresowych analizy i sprawozdań dotyczących realizacji zadań przez jednostki pomocy społecznej.
 • Opracowywanie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, odpowiedzi na skargi, wnioski i interwencje w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz odpowiedzi na interpelacje poselskie i senatorskie
 • Przygotowywanie sprawozdań z działalności Oddziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
 • staż pracy: 5 lat w pomocy społecznej– potwierdzone kserokopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej- potwierdzone kserokopią dokumentu,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustaw wraz z przepisami wykonawczymi: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej oraz struktur administracji publicznej w Polsce
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (programy Microsoft Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: w administracji publicznej
 • umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku pod presją czasu oraz w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • obiektywizm
 • komunikatywność, asertywność
 • kreatywność
 • sumienność
 • zdyscyplinowanie
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Administracji i Logistyki
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,301543,2018.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443Liczba odwiedzin: 2529

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Udostępnił: Anna Pac

Komórka organizacyjna: Wydział Administracji i Logistyki

Wprowadzono: 20.03.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×