Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie o naborze nr 21286ARCHIWALNE z dnia 25.01.2018 r.

 • Oferty do
  5

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik służby liniowej

do spraw: kierowania obwodem drogowym

w Rejonie w Żarach w Oddziale GDDKiA w Zielonej GórzeMiejsce wykonywania pracy:

Zielona Góra

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach Obwód Drogowy w Żarach
Obwód Drogowy w Żarach
ul. Wapienna 4
68-200 Żary
oraz teren działania Oddziału

Adres urzędu:

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie działania Oddziału, - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury, w tym w nocy). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, - budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

ZAKRES ZADAŃ

 • kierowanie pracą obwodu drogowego, dokonywanie objazdów i przeglądów dróg,
 • ustalanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, ochrona pasa drogowego i czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach,
 • przekazywanie i odbieranie pasa drogowego – koordynowanie pracy firm zewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zimowego utrzymania dróg,
 • współpraca z organami administracji samorządowej, policją, służbami ratowniczymi, dokonywanie interwencyjnego oznakowania zdarzeń drogowych,
 • nadzorowanie robót oraz uczestnictwo w komisjach odbioru robót, wizjach lokalnych dotyczących robót wykonywanych na drogach objętych zasięgiem obwodu drogowego,
 • nadzorowanie przygotowania danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • koordynacja akcji zimowego utrzymania dróg, pełnienie obowiązków dyżurnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe inżynierskie w specjalności drogowej lub mostowej lub budowlanej
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w zakresie drogownictwa
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Pracy, ustawy o służbie cywilnej,
 • obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office,
 • kompetencje kierownicze: zarządzanie personelem, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w jednostkach administracji publicznej lub w zarządzaniu projektami lub w kierowaniu zespołem,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon,
 • sprawna organizacja pracy,
 • uprawnienia budowlane, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.02.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
  ul. Boh. Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:
- weryfikacja nadesłanych dokumentów,
- test wiedzy
- rozmowa kwalifikacyjna,

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2014,1502 j.t. ze zm. oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2014.1111 j.t. ze zm).

Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/110427766-wzor_oswiadczenia.pdf

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 68 328 85 11.
Liczba odwiedzin: 3197

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Karolina Madrak

Komórka organizacyjna: BOA-WKS

Wprowadzono: 25.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×