Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o naborze nr 53262ARCHIWALNE z dnia 29.08.2019 r.

 • Oferty do
  12

  września

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

aplikant

do spraw: stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego

Wydział InspekcjiMiejsce wykonywania pracy:

Zielona Góra

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim
Oddział Wydziału Inspekcji w Zielonej Górze
ul. Partyzantów 40
65-332 Zielona Góra
NATOMIAST W ZAKRESIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PRZEPROWADZANYCH W TERENIE – OBSZAR
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 30; 66-400 Gorzów Wielkopolski

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Kierowanie pojazdem służbowym – samochodem kategorii B/ motocyklem kategorii A, kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Pojazd uprzywilejowany nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nietypowe godziny pracy, praca zmianowa (w tym dyżury). Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, kontakt z klientami oraz pracownikami WITD. Uczestniczenie w kursie specjalistycznym II stopnia .
Kurs specjalistyczny II stopnia składa się z zajęć teoretycznych, praktyki zawodowej i trwa około 6 miesięcy. Rozpoczęcie kursu planowane jest na dzień 21 października 2019 roku.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu (koszt wyżywienia i zakwaterowania pokrywa WITD). Praktyka zawodowa jest to praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego.
Zatrudnienie na stanowisku inspektorskim następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego, kończącym kurs specjalistyczny II stopnia pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w art. 76 ustawy ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) w tym po przejściu z wynikiem pozytywnym badań lekarskich, potwierdzających posiadanie wymaganego stanu zdrowia, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5.

ZAKRES ZADAŃ

 • Uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Uczestnictwo w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • Zdanie egzaminu potwierdzającego odbycie praktyki i nabycie umiejętności samodzielnej pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Wykształcenie: średnie – po zdanym egzaminie maturalnym;
 • Ukończone 25 lat w terminie umożliwiającym zatrudnienie aplikanta na stanowisku inspektorskim po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego o którym mowa wcześniej;
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektorskiego, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Nienaganna opinia;
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel);
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi;
 • Znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi;
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, dzielnie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • Komunikatywna znajomość co najmniej jednego języka obcego (języki krajów UE lub rosyjski);
 • Prawo jazdy kategorii A, C, D, C+E, D+E. Posiadanie prawa jazdy kategorii A będzie dodatkowym atutem z uwagi na wykorzystywanie motocykla do realizacji zadań służbowych;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych oraz Kodeksu etyki służby cywilnej;
 • Umiejętność syntetycznego formułowania pisemnych wniosków;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów w praktyce;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o ukończeniu 25 lat do dnia 17 kwietnia 2020 r.;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii A, C, D, C+E, D+E.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów/kandydatek zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek;

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.09.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Teatralna 30
  66-400 Gorzów Wlkp.
  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Ogłoszenie o naborze nr 53262

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@witd.gorzow.pl, lub tradycyjnie pod adresem: ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski (z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”).

2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@witd.gorzow.pl, lub tradycyjnie pod adresem: ul. Teatralna 30, 66‑400 Gorzów Wielkopolski (z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”).

3)    Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

4)    Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (w szczególności art. 221), ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (w szczególności art. 29 i 31).

5)    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, z poniższymi zastrzeżeniami:

a)    imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze (art. 29 ustawy o służbie cywilnej).

b)   informacja o wyniku naboru, zawierająca nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zostanie upowszechniona poprzez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (art. 31 ustawy o służbie cywilnej).

6)    Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

7)    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8)    Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.

9)    Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, które są wymagane przepisami prawa lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata.

10)Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://witd.gorzow.pl/aktualne-oferty-pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: sekretariat@witd.gorzow.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 95 7255-113
W ofercie należy podać dane kontaktowe- adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
-   weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
-   weryfikacja wiedzy
-   test kompetencyjny
-   rozmowa kwalifikacyjna
Osoba, wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
Do składnia dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 1547

Wytworzył/odpowiada: Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Hanna Popyk

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko ds kadr

Wprowadzono: 29.08.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×