Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu

Ogłoszenie o naborze nr 21048ARCHIWALNE z dnia 20.01.2018 r.

 • Oferty do
  26

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania RezerwamiMiejsce wykonywania pracy:

Żagań

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
ul. Żarska19
68-100 Żagań

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia. Użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów. Wejście do budynku po schodach, bez podjazdu.

ZAKRES ZADAŃ

 • współdziałanie z przedstawicielami jednostek przewidzianych do militaryzacji i pracodawcami w celu kwalifikowania kandydatów do obsady stanowisk w tych jednostkach,
 • kwalifikowanie, wzywanie i nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy w celu uzupełnienia zapotrzebowań jednostek przewidzianych do militaryzacji,
 • współpracowanie z pracodawcami i przedstawicielami jednostek wojskowych w sprawach reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w celu aktualizacji ewidencji żołnierzy rezerwy zwolnionych w drodze reklamowania z urzędu lub na wniosek z obowiązku odbywania tej służby,
 • prowadzenie korespondencji z przedstawicielami organów administracji publicznej w celu aktualizowania ewidencji żołnierzy rezerwy,
 • przygotowywanie dokumentów ewidencyjnych żołnierzy rezerwy w celu przekazania do innych wojskowych komend uzupełnień,
 • prowadzenie wyodrębnionego archiwum komendy,
 • uczestniczenie w opracowywaniu sprawozdań, meldunków i bilansów z zakresu działania wydziału w celu przesłania informacji zbiorczej do WSzW.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
 • znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych ,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność rozwiązywania problenów, działania w sytuacjach stresowych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność obsługi specjalistycznego programy SPIRALA ZINT,
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne".

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpiecZeńtwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie postępowania sprawqdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 ( D.U.2016.1167 tj.) o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
  ul. Żarska19
  68-100 Żagań

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony. Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 toku o służbie cywilnej ( Dz.U.2017.1889 tj.) pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby zwolnione z zawodowej służby wojskowej
Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej i opisanej kopercie (Stanowisko - inspektor). Przyjmowane są tylko kopie dokumentów. W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełniają następujące warunki:
- złożone zostaną w terminie - data wpływu do urzędu lub data stępla pocztowego;
- dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone datą.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie kolejnych etapach naboru.
Brak powiadomienia w ciągu 7 dni od dnia zakończenia naboru jest jednoznaczne z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszego etapu. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-689-262 pn. - pt. 8.00 - 15.00Liczba odwiedzin: 3012

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu

Udostępnił: Jolanta Czarnogrodzka

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 20.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×