Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o naborze nr 20613ARCHIWALNE z dnia 12.01.2018 r.

 • Oferty do
  19

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: zamówień publicznych

w Sekcji do Spraw Zamówień Publicznych i Funduszy PomocowychMiejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wielkopolski

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.

WARUNKI PRACY

- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,
- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,
- konieczność przemieszczania się po obiekcie,
- stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon,
- praca biurowa w godzinach 7:30-15:30,
- czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

ZAKRES ZADAŃ

 • Weryfikowanie złożonych przez inne komórki organizacyjne KWP wniosków o przeprowadzenie procedury przetargowej, w szczególności powyżej „progów unijnych”.
 • Opracowywanie i przedstawianie do akceptacji przełożonego wniosku o wszczęcie procedury przetargowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a w szczególności powyżej „progów unijnych”.
 • Monitorowanie przebiegu i wspomaganie realizacji zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 • Współuczestniczenie w pracach Komisji Przetargowych w szczególności poprzez:  koordynację prac Komisji,  sporządzanie dokumentacji przetargowej,  udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dot. treści ogłoszenia i SIWZ,  udzielanie odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania informacje o naruszeniu prawa.
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o wartości wymagającej ogłoszenia o zamówieniu m.in. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadku przetargów powyżej „progów unijnych".
 • Kontrolowanie zawierania umów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych w ramach prowadzonych postępowań przetargowych.
 • Monitorowanie realizacji zawartych umów, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, umów o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych postępowań i zawartych umów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w przeprowadzaniu procedur przetargowych powyżej progów wymagających ogłoszenia postępowania w Dzienniku Urzędowym UE
 • dokładność,
 • systematyczność,
 • zdyscyplinowanie,
 • rzetelność,
 • znajomość obsługi komputera,
 • podstawowa znajomość prawa cywilnego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.998,14 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!
   Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia.
   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 18.04.2018 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 922

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Jolanta Budna

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 12.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×