Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

Ogłoszenie o naborze nr 34643ARCHIWALNE z dnia 24.09.2018 r.

 • Oferty do
  08

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: kwatermistrzowsko-technicznych

samodzielne stanowisko ds. kwatermistrzowsko-technicznychMiejsce wykonywania pracy:

Radzyń Podlaski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
ul. Pomiarowa 1, 21-300 Radzyń Podlaski

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
ul. Pomiarowa 1, 21-300 Radzyń Podlaski

WARUNKI PRACY

• praca biurowa w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Radzyniu Podlaskim, w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku,
• praca w systemie codziennym w godzinach 7.30 – 15.30,
• wyjazdy służbowe krajowe,
• praca w terenie,
• praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia
i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka),
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• oświetlenie sztuczne i naturalne,
• praca z bazami danych/ programami specjalistycznymi,
• brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących,
niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych,
• zagrożenie korupcją,
• praca wymagająca dyspozycyjności.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych komendy z wykorzystaniem programów komputerowych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, magazyn)
 • sporządzanie planów i umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji (na kartach) przedmiotów mundurowych, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego strażaków
 • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów w magazynie
 • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów w magazynie
 • udział w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do przyznawania świadczeń strażakom w zakresie gospodarki mieszkaniowej, pomocy finansowej i równoważnika za remont i brak lokalu
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw
 • dokonywanie bieżących zakupów wg potrzeb komendy
 • udział w zabezpieczeniu logistycznym działalności komendy
 • prowadzenie spraw związanych z zamawianiem niezbędnych usług i materiałów, w tym w trybie ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz udział w pracach komisji przetargowej
 • prowadzenie całokształtu spraw dotyczących funkcjonowania, wynajmu i obsługi ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego
 • prowadzenie pojazdów służbowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, transport, mechanika, budowa maszyn.
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy - znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości i finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, o zamówieniach publicznych, o PSP, o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego - umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi, obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
 • zdolność analitycznego myślenia, terminowość i dokładność
 • wysoka kultura osobista
 • znajomość zasad funkcjonowania programów komputerowych do ewidencji majątku jednostki organizacyjnej: środki trwałe, pozostałe środki trwałe, magazyn
 • znajomość zasad gospodarki magazynowej oraz ewidencji składników majątku
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
  ul. Pomiarowa 1, 21-300 Radzyń Podlaski

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim ul. Pomiarowa 1, 21-300 Radzyń Podlaski, mail: kp_radzyn@straz.lublin.pl, tel. 83-352-77-50
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: listownie: KW PSP w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin, - telefonicznie: 81 535 12 33, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Uwaga!
List motywacyjny, życiorys/CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.


Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Po dokonaniu weryfikacji formalnej ofert, lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, termin i miejsce postępowania zostaną zamieszczone stronie internetowej KP PSP w Radzyniu Podlaskim www.kppspradzyn.bip.gov.pl.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 913

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

Udostępnił: Sławomir Iwanczuk

Komórka organizacyjna: Samodzielne Stanowisko Pracy d/s. kadrowych

Wprowadzono: 24.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×