Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

Ogłoszenie o naborze nr 55791ARCHIWALNE z dnia 15.10.2019 r.

 • Oferty do
  25

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: ds. kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Wydział KontroliMiejsce wykonywania pracy:

Lublin

Przejścia graniczne znajdujące się na terenie województwa lubelskiego, w tym: Dorohusk, Hrebenne, Hrubieszów i w Oddziałach Celnych w Chełmie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

WARUNKI PRACY

Praca w terenie na przejściach granicznych i punktach celnych:
- dojazdy (kierowanie samochodem osobowym - kat. B) do podmiotów kontrolowanych znajdujących się na terenie województwa lubelskiego;
- praca z komputerem i urządzeniami pomiarowymi;
- praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, praca na wysokości powyżej 3 metrów (pobieranie prób z wagonów, samochodów, na rampie wyładowczej, na otwartej przestrzeni, na wysokości.
- stres związany z obsługą klienta zewnętrznego

Praca administracyjno-biurowa:
- stanowisko pracy zlokalizowane jest przeważnie na parterze w budynkach niedostosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak windy i ciągów komunikacyjnych;
- obsługa urządzeń biurowych;
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Inspektoratu wg potrzeb;
- stres związany z obsługą klienta zewnętrznego.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów
 • Wykonywanie kontroli zgodności świeżych owoców i warzyw z normami handlowymi UE
 • Przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę
 • Dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i wydawanie świadectw w celu potwierdzenia deklarowanej jakości artykułu
 • Przeprowadzanie kontroli warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych
 • Dokumentowanie czynności kontrolnych i pokontrolnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w obszarze związanym z produkcją i obrotem artykułami rolno-spożywczymi
 • Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Umiejętność redagowania pism i wystawianie stosownych dokumentów
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, MS Word, WS Excel oraz Internetu
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe Preferowane wykształcenie wyższe o profilu rolniczym lub pokrewnym i innym
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy
 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych
 • Samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy lub oświadczenia o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrukacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

• Administrator danych: Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin tel.: (81) 532 06 15; email:wi_lublin@ijhars.gov.pl.

•Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@wijhars.lublin.pl

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

• Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie KPRM.

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

• Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również na zasadach określonych w RODO prawo do: cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; art. 31 i 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej poprzez wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe na które przepisy prawa nie dają podstaw do ich przetwarzania będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Inne informacje:
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
- Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatkę/kandydata składającego ofertę;
- Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "oferta pracy - inspektor KO";
- Imiona i nazwiska kandydatek/kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;
- Oferty kandydatek/kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych, nie będą brały udziału w kolejnym etapie selekcji, natomiast kandydatki/kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu selekcji, zostaną o tym poinformowane/poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej;
- Postępowanie kwalifikacyjne w Inspektoracie składa się z następujących etapów selekcji:
I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności,
II etap - rozmowa kwalifikacyjna;
- Warunkiem przejścia do II etapu postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie przez kandydatkę/kandy-data w I etapie minimum 60% maksymalnej ilości możliwych do zdobycia punktów;
- Dokumenty nadesłane/złożone przez kandydatki/kandydatów przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia o wyniku naboru - po tym terminie dokumenty nieodebrane przez kandydatki/kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;
- Wybrana kandydatka/wybrany kandydat otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 807) w wysokości stosownej do posiadanych kwalifikacji;
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 532 06 15Liczba odwiedzin: 867

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

Udostępnił: Danuta Pietrzak

Komórka organizacyjna: Wydział Administracji

Wprowadzono: 15.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×