Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach

Ogłoszenie o naborze nr 41346ARCHIWALNE z dnia 22.01.2019 r.

 • Oferty do
  28

  lutego

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: merytorycznych wynikających z Prawa Budowlanego i KPA

komórka merytoryczna PINBMiejsce wykonywania pracy:

Poddębice

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach
99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16

WARUNKI PRACY

1.   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie urzędu i w terenie
2.   Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- miejsce pracy: budynek Starostwa Powiatowego w Poddębicach, ul. Łęczycka 16,
       w którym mieści się PINB;
- wyposażenie stanowiska pracy: urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy;
- oświetlenie pomieszczenia biurowego: naturalne i sztuczne.


ZAKRES ZADAŃ

 • gromadzenie akt niezbędnych do załatwienia spraw
 • analiza zgromadzonych dokumentów
 • odbywanie oględzin w terenie i sporządzanie z nich protokołów
 • uczestniczenie w przeprowadzanych przez Inspektorat kontrolach obiektów budowlanych w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i KPA zleconych przez Powiatowego Inspektora
 • opracowywanie protokołów z w/w kontroli
 • opracowywanie wniosków i zaleceń do protokołów z przeprowadzonych kontroli
 • przygotowanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych
 • pozostałe prace biurowe

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe: w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • uprawnienia budowlane
 • posiadanie prawa jazdy
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (Word, Excel, Adobe Acrobat)
 • znajomość Prawa Budowlanego i KPA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe: w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
 • Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz o ukończonych kursach i szkoleniach.
 • Klauzula Informacyjna
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16 lub dostarczyć osobiście do siedziby jednostki pod w/w adres do pokoju nr 317 (III piętro Starostwa Powiatowego w Poddębicach) z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 16 (99-200 Poddębice)

2.  W PINB został powołany inspektor danych osobowych Pan Jacek Krzyżaniak ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu obecnej rekrutacji i/lub przyszłych na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (art. 6 ust 1 lit c RODO, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

1)  Członkowie komisji rekrutacyjnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

2)  Osoby odwiedzające stronę BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – obowiązek upowszechnienia informacji o wolnych stanowiskach pracy poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu wynika z art 28 oraz 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.  Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze

5.  Pani/Pana dokumenty rekrutacyjne będziemy przechowywać przez 3 miesiące od momentu zakończenia procesu rekrutacji. Po tym okresie dokumenty zostaną archiwizowane maksymalnie przez okres 3 lat od zakończonej rekrutacji celem ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w związku z art. § 1 Art. 4421 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

6.  Posiada Pani/Pan prawo:

1)  dostępu do treści swoich danych,

2)  żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3)  żądania usunięcia danych, gdy:

-   dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

-   dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4)  prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5)  ograniczenia przetwarzania, gdy:

-   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

-   administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6)  prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r oraz Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych wymaganych prawem uniemożliwi wzięcie udziału w obecnym i/lub przyszłych procesach rekrutacji

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZGODA

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałam/em w dokumentach rekrutacyjnych w obecnym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 16 (99-200 Poddębice) będącego administratorem moich danych osobowych

 

 

…………………………………………….

data, podpis kandydata

 

 

 

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacje dodatkowe:
1) Aplikacje, które wpłyną do PINB w Poddębicach po dniu 30 listopada 2018 r.
nie będą rozpatrywane.
2) Złożone oferty będą oceniane pod względem kompletności i spełnienia wymagań formalnych na wskazane stanowisko pracy.
3) O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną telefonicznie powiadomione jedynie te osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.poddebice.biuletyn.net) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poddębicach , ul. Łęczycka 16 , 99-200 Poddębice;
5) Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej;
6) Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 43 678-78-54.Liczba odwiedzin: 412

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach

Udostępnił: Aneta Andrysiewicz

Komórka organizacyjna: kadry

Wprowadzono: 22.01.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×