Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu

Ogłoszenie o naborze nr 50961ARCHIWALNE z dnia 13.07.2019 r.

 • Oferty do
  1

  sierpnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

zespół ds. zdrowia i ochrony zwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Łowicz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
ul. Starościńska 5a
99-400 Łowicz

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
ul. Starościńska 5a
99-400 Łowicz

WARUNKI PRACY

1. Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych. 2. Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przemieszczania się pracownika między pokojami lub piętrami. 3. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie, wyjazdy na szkolenia, konferencje, sympozja i narady. 4. Kierowanie samochodem służbowym. 5. Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do poszczególnych kondygnacji budynku. 6. Stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. 7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka". 8. Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy. 9. Za wieloletnią pracę członek korpusu służby cywilnej otrzymuje nagrodę jubileuszową. 10. Pakiet socjalny (m.in. świadczenia okolicznościowe, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach). 11. Dofinansowanie do okularów korekcyjnych. 12. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

ZAKRES ZADAŃ

 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się działalnością nadzorowaną wymienione w art. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorob zakaźnych zwierząt;
 • przyjmowanie zgłoszeń zakaźnych chorób zwierzęcych podlegających obowiązkowi notyfikacji, zwalczania i rejestracji oraz organizowanie akcji wykrywania, zwalczania, likwidacji i zapobiegania tym chorobom;
 • prowadzenie dokumentacji, ewidencji, sprawozdawczości i raportowania z zakresu zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych;
 • nadzór nad pobieraniem próbek do celów diagnostycznych, badań przewidzianych w trybie przepisów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych;
 • obsługa systemów informatycznych związanych z notyfikacją chorób zakaźnych oraz z przemieszczeniami zwierząt w ramach obrotu, handlu i eksportu;
 • opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ;
 • przygotowywanie projektów aktów administracyjnych wynikających z wykonywanych czynności w ramach sprawowanego nadzoru;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnch zwierząt oraz aktów prawnych dotyczących służby cywilnej
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność i inicjatywa oraz kreatywność
 • kultura pracy i kultura osobista
 • analityczne myślenie
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres i umiejętność działań w sytuacjach stresowych
 • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach, kursach i uzyskanych specjalizacjach

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.08.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
  ul. Starościńska 5a
  99-400 Łowicz
  z dopiskiem "Nabór kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego Nr.."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu, ul. Starościńska 5a, 99-400 Łowicz, tel. 46/837-55-78, mail: lowicz.piw@wetgiw.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@infosystem-projekt.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie o treści wskazanej w ogłoszeniu własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną muszą być podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Przesłane dokumenty powinny zawierać adnotację o numerze naboru.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy i nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje dane dobrowolnie.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym będą poinformowani telefonicznie lub e-mail podany w ofercie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data stempla pocztowego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjne zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46/837-55-78

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2781

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu

Udostępnił: Artur Moskwa

Komórka organizacyjna: PIW Łowicz

Wprowadzono: 13.07.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×