Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 50962ARCHIWALNE z dnia 16.07.2019 r.

 • Oferty do
  31

  lipca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

Wydział OperacyjnyMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź

WARUNKI PRACY

praca w siedzibie urzędu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30

ZAKRES ZADAŃ

 • krótkookresowe i bieżące planowanie działalności WSzW
 • prowadzenie szkoleń z problematyki planistycznej dotyczącej działalności WSzW
 • opracowanie meldunków, sprawozdań i analiz z działalności sztabu
 • przygotowanie meldunków na odprawy rozliczeniowe dla Szefa WSzW
 • opracowanie rocznej oceny funkcjonowania TOAW oraz rocznej informacji dla Wojewody dotyczącej zrealizowanych przez sztab zadań
 • organizacja działalności rozliczeniowej w zakresie rozliczenia kompleksowego i dziedzinowego sztabu
 • opracowanie materiałów informacyjnych dla przełożonych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • znajomość Decyzji Nr 218/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. MON z 2014 r., poz. 179)
 • znajomość przepisów bhp i ppoż
 • biegła umiejętność obsługi komputera
 • umiejętności: interpretacji przepisów, organizacji pracy własnej, pracy w zespole, obsługi urządzeń biurowych
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wiedza z zakresu struktur i organizacji Sił Zbrojnych RP
 • znajomość przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • umiejętności redakcyjne
 • dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • kopie świadectw lub dyplomów ukończonych kursów, szkoleń
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
  ul. Źródłowa 52
  91-735 Łódź

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego:  

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi z siedzibą:
ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź,
tel. 261 444 400
adres e-mail: wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych:  

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym
w Łodzi - p. mgr Magdalena Olejniczak

kontakt:
adres e-mail: wszwlodz.iodo@ron.mil.pl
tel. 261 444 917

listownie:
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych:  

Dane mogą być przekazywane Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (służba ochrony kompleksu wojskowego – w celu wydania przepustki wstępu na obiekt), BIP KPRM, BIP WSzW w Łodzi, miejsce ogólnie dostępne w urzędzie (w zakresie publikacji wyników naboru).

Okres przechowywania danych: 

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych: 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Inne informacje: 

podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Pierwsza umowa na czas określony (12 miesięcy) – zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3109,28 zł brutto plus dodatek za wysługę lat.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 444 916.Liczba odwiedzin: 3064

Wytworzył/odpowiada: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

Udostępnił: Katarzyna Kowalska

Komórka organizacyjna: Sekcja Ogólna

Wprowadzono: 16.07.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×