Kuratorium Oświaty w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 4457ARCHIWALNE z dnia 12.10.2016 r.

 • Oferty do
  24

  października

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Łódzki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: przygotowania i realizacji inwestycji

Wydział Organizacyjno - KadrowyMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty w Łodzi
al. Kościuszki 120A
90-446 Łódź

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - zadania wykonywane w siedzibie urzędu i poza nim, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc realizacji robót inwestycyjno - remontowych, - stres związany z obsługą inwestycji. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych, - budynek nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, - budynek nie jest wyposażony w windę, - pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • współpraca z osobami prowadzącymi nadzór inwestorski oraz wykonawcami w zakresie robót budowlanych,
 • sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w branży ogólnobudowlanej wraz z przedmiarami i kosztorysami,
 • współpraca w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz uczestniczenie w poszczególnych etapach prac związanych z wyłonieniem wykonawcy, w tym w pracach komisji przetargowej, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane,
 • opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno – prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno – remontowego,
 • uczestniczenie w przygotowaniu rocznego planu zamówień publicznych,
 • opiniowanie dokumentów finansowych dotyczących realizowanych inwestycji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych
 • biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji przetargowej
 • znajomość obsługi oprogramowania typu CAD (AutoCAD, itp.).

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzajacych ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.10.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Łodzi
  90-446 Łódź, al. T. Kościuszki 120a
  z dopiskiem: oferta pracy SPEC_WOK

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i zasadach selekcji kandydatów.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone na etapie analizy formalnej, nie będą powiadamiane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Wszystkie oświadczenia składające się na ofertę oraz list motywacyjny winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (42) 636-26-76Liczba odwiedzin: 2198

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Łodzi

Udostępnił: Rafał Bieniek

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjny

Wprowadzono: 12.10.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×