Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Ogłoszenie o naborze nr 59727ARCHIWALNE z dnia 16.01.2020 r.

 • Oferty do
  27

  stycznia

  2020

 • Wymiar etatu
  0,25
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: ds. kontaktów z mediami

w Wydziale PrawnymMiejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
85-018 Bydgoszcz ul. ks. P. Skargi 2

WARUNKI PRACY

Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres. Praca administracyjno–biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Tworzenie polityki informacyjnej i realizowanie strategii wizerunkowej Inspekcji Ochrony Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Zbieranie i przetwarzanie informacji o bieżącej działalności Inspekcji Ochrony Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Przygotowywanie komunikatów w celu przekazania informacji o działalności Inspekcji, a w szczególności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w tym materiałów informacyjnych do zamieszczenia na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Obsługa dziennikarska oraz uczestniczenie w spotkaniach i wydarzeniach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – w roli specjalisty ds. kontaktów z mediami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Monitorowanie informacji dotyczących Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ukazujących się w środkach masowego przekazu oraz przygotowywanie polemik, sprostowań i odpowiedzi na pytania dziennikarzy
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Rzecznikiem prasowym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 • Stosowanie nowoczesnych metod przekazu informacji do społeczeństwa, w tym nadzór nad stroną internetową i BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe dziennikarstwo, komunikacja społeczna lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w zakresie public relations lub współpracy z mediami
 • Znajomość ustawy prawo prasowe
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość przepisów dotyczących działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, a w szczególności wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów dotyczących administracji publicznej
 • Umiejętność pisania komunikatów prasowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie co najmniej MS Office, internet
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (do pobrania http://bip.wios.bydgoszcz.pl/praca/ochrona-danych).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B1 lub kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • kopia prawa jazdy kat. B

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.01.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. ks. P. Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz
  Sekretariat – pok. 22

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 85-018 Bydgoszcz ul. Piotra Skargi 2
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail:iod@wios.bydgoszcz.pl, telefon: 52 376-17-49
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe kandydatów do pracy są powierzane (udostępniane) podmiotom, które w naszym imieniu obsługują informatycznie usługę. Odbiorcami danych kandydata wybranego w trakcie naboru do zatrudnienia będą również podmioty medyczne realizujące usługę badań wstępnych dla kandydatów do zatrudnienia.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Na ofercie należy zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 3153

Wytworzył/odpowiada: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Udostępnił: Lilianna Sierek

Komórka organizacyjna: specjalista ds. kadr

Wprowadzono: 16.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×