Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu

Ogłoszenie o naborze nr 61414ARCHIWALNE z dnia 20.02.2020 r.

 • Oferty do
  06

  marca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

Zespołu Łączności i Informatyki Wydziału WspomagającegoMiejsce wykonywania pracy:

Zgorzelec

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12 G 59-900 Zgorzelec

WARUNKI PRACY

-praca wymaga szczególnej koncentracji;
-praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku( brak windy i podjazdów);
-praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk

ZAKRES ZADAŃ

 • dokonywanie przeglądów, czynności konserwacyjnych oraz wykonanie bieżących napraw sprzętu teleinformatycznego , będącego na wyposażeniu jednostki
 • instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz programów użytkowanych na stanowiskach komputerowych
 • rozwiązywanie problemów użytkowników końcowych systemów oraz podejmowanie działań naprawczych w granicach kmożliwości technicznych
 • prowadzenie ewidencji przychodowo- rozchodowej sprzętu łączności i informatyki, ochrony technicznej, monitoringu, sporządzanie dokumentów przyjęcia/przekazania sprzętu teleinformatycznego
 • rozliczanie ze sprzętu łączności i informatyki policjantów/pracowników przenoszonych/zwalnianych (karty obiegowe)
 • przyjmowanie do naprawy sprzętu łączności i informatyki, przekazywanie do naprawy do Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu, uzgadnianie terminów i stałe monitorowanie terminów napraw i odbioru sprzętu
 • organizowanie, koordynowanie procesu wybrakowania sprzętu łączności i informatyki
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadawaniem funkcjonariuszom i pracownikom uprawnień i upoważnień do systemów policyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B
 • praktyczna znajomość budowy komputera
 • umiejętność obsługi programów biurowych (MS Office) i systemów komputerowych (Windows 7,10)
 • nieposzlakowana opinia
 • samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność realizacji zadań pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w komórkach organizacyjnych realizujących zadania związane z informatyką
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność interpretacji przepisów

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.03.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12 G 59-900 Zgorzelec

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu z siedzibą w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12 G 59-900 Zgorzelec
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@zgorzelec.wr.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w rozumieniu przepisów o ochronie danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy potrzeby zawarcia umowy o pracę konieczne będzie poddanie się przez Pana/Panią wstępnym badaniom lekarskim, wymaganym przez przepisy kodeksu pracy; w takim przypadku dane zostaną przekazane placówce medycyny pracy
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi 2.815,- zł. brutto+ procentowy dodatek za staż pracy maksymalnie 20%. Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych dokumentów lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty nie zakwalifikowane nie będą odsyłane, zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. KPP w Zgorzelcu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, pod numerem telefonu 075 64 94 314Liczba odwiedzin: 1090

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu

Udostępnił: Katarzyna Kochan

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 20.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×