Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 67631ARCHIWALNE z dnia 22.08.2020 r.

 • Oferty do
  28

  sierpnia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: promocji obronności

w Wydziale RekrutacjiMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
ul. Gajowicka 118
50-984 Wrocław

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca z użyciem komputera trwa min. 6 godz. w ciągu dnia pracy. Stanowisko objęte jest obowiązkiem pełnienia dyżurów (1 - 2 razy na kwartał) w dniach wydłużonego urzędowania (środy) w godz. 10.00-18.00. Stanowisko związane z wyjazdami poza siedzibę urzędu w celu promowania różnych form służby wojskowej, również w święta i dni ustawowo wolne od pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
 • prowadzenie ewidencji osób podległych obowiązkowi odbycia służby wojskowej i osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, które ukończyły 24 rok życia oraz jej aktualizacja w indywidualnych zbiorach ewidencyjnych;
 • promocja służby wojskowej podczas uroczystości patriotycznych, świąt państwowych i lokalnych, rozpowszechnianie ulotek, broszur, plakatów i innych materiałów informacyjno-promocyjnych;
 • udział w planowaniu i organizacji działań promujących ochotnicze formy służby wojskowej i szkolnictwo wojskowe;
 • współpraca z placówkami oświatowymi mająca na celu ustalenie terminów spotkań dotyczących promocji ochotniczych form służby wojskowej i szkolnictwa wojskowego;
 • prowadzenie i aktualizacja baz danych instytucji na administrowanym terenie współpracujących z WKU oraz promocja różnych form służby wojskowej poporzez umieszczanie w ich siedzibach materiałów promocyjnych;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania takiego poświadczenia
 • Samodzielność i umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy kandydata lub CV
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania tego poświadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia świadectwa służby w przypadku zamiaru skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu przez byłego żołnierza zawodowego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.08.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
  ul. Gajowicka 118
  50-984 Wrocław (Kancelaria jawna - pok. nr 201, II piętro)
  Urząd czynny pon. - pt. w godz. 7:30 - 15:30 oraz śr. w godz. 7:30 - 18:00

  lub za pośrednictwem platformy ePUAP (adres: WKU_Wroclaw) pod warunkiem podpisania oferty podpisem elektronicznym lub uwiarygodnienia profilem zaufanym.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień we Wrocławiu, tel. 261-656-100
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Eugenia Kiesiak, e-mail: wkuwroclaw@ron.mil.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: nie dotyczy.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie dotyczy zatrudnienia na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika etatowego ("umowa na zastępstwo");
- wybrani kandydaci/kandydatki zostaną poinformowani na podany adres e-mail lub telefonicznie o terminie i czasie rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu wiedzy, do których zostali zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną;
- osoby, które nie podadzą numeru telefonu lub adresu e-mail proszone są o zapoznawanie się z kolejnymi etapami naboru poprzez stronę internetową WKU we Wrocławiu: https://wkuwroclaw.wp.mil.pl (BIP/Ogłoszenia/Praca)
- przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych (sprawdzianu): 04.09 i 08.09.2020 r.;
- oferowane wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku: 3110 zł (brutto) - mnożnik kwoty bazowej w korpusie służby cywilnej 1,5306;
- przewidywany termin rozpoczęcia pracy - 14.09.2020 r.;
- dodatkowe informacje nt. stanowiska można uzyskać pod nr tel. 261-656-140, a nt. aktualnego etapu naboru - pod nr tel. 261-656-103 (130);
- oferty kandydatów i kandydatek, którzy nie zostali zatrudnieni, nieodebrane przez nich osobiście w ciągu 14 dni od zakończenia rekrutacji, zostaną przekazane do archiwizacji i - po upływie okresu ich przechowywania - komisyjnie zniszczone;
- wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie można pobrać ze strony internetowej WKU we Wrocławiu;
- list motywacyjny i oświadczenia (zgody) sporządzane na potrzeby rekrutacji muszą zawierać własnoręczny podpis kandydata/kandydatki oraz być opatrzone datą.Liczba odwiedzin: 5076

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu

Udostępnił: Eugenia Kiesiak

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 22.08.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×