Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legnicy

Ogłoszenie o naborze nr 29466ARCHIWALNE z dnia 23.06.2018 r.

 • Oferty do
  3

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: - inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz przygotowywanie dokumentów w toku postępowania administracyjnego; - prowadzenie inspekcji w zakresie właściwości utrzymania obiektów budowlanych; - prowadzenie postępowań wyjaśniających przycz

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LegnicyMiejsce wykonywania pracy:

Legnica

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legnicy
Plac Słowiański 1
59-220 Legnica
oraz praca na terenie powiatu legnickiego

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legnicy
Plac Słowiański 1
59-220 Legnica

WARUNKI PRACY

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego (czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie), kserokopiarki i innych urządzeń biurowych. Pomieszczenia biurowe usytuowane na II piętrze budynku - budynek wyposażony jest w windę oraz w toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych. Praca poza siedzibą urzędu związana z wyjazdami na kontrole na terenie powiatu legnickiego, w czasie których możliwe jest działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, z pracą na wysokości oraz kierowaniem pojazdem służbowym.

ZAKRES ZADAŃ

 • - inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz przygotowywanie dokumentów w toku postępowania administracyjnego;
 • - prowadzenie inspekcji w zakresie właściwości utrzymania obiektów budowlanych;
 • - prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych;
 • - prowadzenie akcji kontrolnych;
 • - przygotowywanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • - prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oddawania obiektów do użytkowania.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane, - uprawnienia budowlane
 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej przy prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • - uprawnienia budowlane
 • - umiejętność obsługi komputera
 • - znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: na podobnym stanowisku

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.07.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legnicy
  Plac Słowiański 1
  59-220 Legnica

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Bożena Maziarska, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica tel. 76 72-43-429
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Bożena Maziarska, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica tel. 76 72-43-429
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legnicy
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legnicy) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Wynagrodzenie zasadnicze obliczone wg kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 z 11 stycznia 2018r. przy uwzględnieniu mnożnika określonego stosownie do treści załącznika nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 125 z późn. zm.) oraz dodatek za wysługę lat od wynagrodzenia zasadniczego, odpowiedni do zaliczonego okresu pracy. Stanowisko inspektora nadzoru budowlanego zostało zaliczone do grupy stanowisk wspomagających w służbie cywilnej na podstawie załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.
Metody i techniki naboru:
1. weryfikacja formalna ofert (ocena dokumentów złożonych przez kandydatów pod kątem terminowości, kompletności oraz spełnienia wymagań formalnych);
2. rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której zostanie dokonana ocena wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku, a w szczególności wiedzy w zakresie aktów prawnych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu oraz doświadczenia zawodowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(076) 7243480. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1879

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legnicy

Udostępnił: Sylwia Maniszewska

Komórka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wprowadzono: 23.06.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×