Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 58362ARCHIWALNE z dnia 05.12.2019 r.

 • Oferty do
  17

  grudnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

zastępca kierownika oddziału

do spraw: w Oddziale Informatyki

w Biurze Logistyki i Zamówień PublicznychMiejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Adres urzędu:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

WARUNKI PRACY

• Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego, • praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej – praca z dokumentami, • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji), • Oświetlenie dzienne i sztuczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • Organizowanie, nadzór i koordynacja zadań pracowników Oddziału Informatyki w celu zapewnienia prawidłowego i ciągłego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, sieci komputerowych, ochrony antywirusowej oraz utrzymywania sprawności technicznej platform internetowych WWW, Bip, Uwinet oraz poczty elektronicznej.
 • Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu oraz wykonywaniem kopii zapasowych systemów i danych przechowywanych centralnie.
 • Zapewnienie prawidłowego i ciągłego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, sieci komputerowych, ochrony antywirusowej oraz utrzymanie sprawności technicznej platform internetowych WWW, Bip, Uwinet oraz poczty elektronicznej.
 • Prowadzenie inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania wykorzystywanego w ZUW za pomocą poprogramowania e-Audytor oraz kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania w zasobach infrastruktury informatycznej ZUW za pomocą oprogramowania „e-Audytor”.
 • Tworzenie procedur wewnętrznych wynikających z utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji (SZBI), utrzymanie aktualnych procedur i instrukcji SZBI w obszarze danych przetwarzania w systemach informatycznych oraz udział w opracowywaniu procedur dotyczących polityki bezpieczeństwa informacji.
 • Sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, usług teleinformatycznych, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych.
 • Współpraca z informatykiem wojewódzkim w zakresie opracowywania planów zakupów inwestycyjnych i innych, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie informatycznym; nadzór nad realizacją umów teleinformatycznych, a także nad podmiotami zewnętrznymi w zakresie serwisowania systemów oraz naprawami gwarancyjnymi sprzętu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: co najmniej 5 lat związany z administrowaniem stronami lub systemami teleinformatycznymi
 • odbyte szkolenia w zakresie administrowania systemami teleinformatycznymi
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne czytanie dokumentacji technicznych (B2)
 • dobra znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office
 • Znajomość polskich aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Umiejętność opracowywania SIWZ do postępowań przetargowych oraz analiza ofert (wymagana jest wiedza techniczna niezbędna do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia)
 • Umiejętność diagnozowania awarii sprzętu komputerowego i sieciowego
 • Umiejętność obsługi sprzętu audio-video wykorzystywanego przy konferencjach (kostka dziennikarska, cyfrowy mikser audio, cyfrowy mikser video, projektor multimedialny, nagłośnienie przewodowe i bezprzewodowe)
 • Bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Ms Windows 2012/2016 Server (AD, WSUS, DNS, GPO, Klastry, LDAP, IIS, PowerShell)
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Ms Windows XP/VISTA/7/8/8.1/10
 • Umiejętność administrowania, tworzenia i analizowania zapytań do baz danych Ms SQL 2005, Ms SQL 2012 oraz Ms SQL 2016
 • Umiejętność administrowania, tworzenia i analizowania zapytań do baz danych My SQL
 • Podstawowa umiejętność administrowania bazami danych ORACLE
 • Bardzo dobra znajomość sytemu operacyjnego Linux Centos, w tym umiejętność tworzenia skryptów w BASHu
 • Umiejętność konfiguracji router’ów i przełączników CISCO
 • Umiejętność konfiguracji przełączników 3COM oraz HP
 • Umiejętność konfiguracji router’ów DrayTek
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń FortiNet (FortiGate, FortiAnalyzer, FortiManager)
 • Umiejętność analizy ruchu sieciowego (tcpdump, ettercap)
 • Umiejętność wykonywania podstawowych testów penetracyjnych (m. in. Kali Linux, metasploit)
 • Dobra znajomość technologii Blade INTEL oraz Blade IBM
 • Dobra znajomość technologii bibliotek taśmowych firm Imation oraz IBM oraz macierzy dyskowych IBM oraz EMC
 • Umiejętność opracowywania dokumentacji SZBI w oparciu o KRI oraz inne przepisy polskiego prawa;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • staż pracy: co najmniej 3 lata na stanowisku o podobnym charakterze w administracji publicznej
 • znajomość zasad administracji kontem instytucji na platformie ePUAP2
 • znajomość języka PHP oraz C
 • znajomość systemu EZD
 • dyspozycyjność
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szkolenia w zakresie administrowania systemami teleinformatycznymi
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.12.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4 - Sekretariat Biura Organizacji i Kadr,
  pok. nr 283
  z dopiskiem – oferta pracy nr 117

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@szczecin.uw.gov.pl, tel. 91 43 03 444 lub listownie: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pracownikom oferujemy:
•   Terminowo wypłacane wynagrodzenie ok. 48 000 zł brutto rocznie
•   Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
•   Praca w korpusie służby cywilnej
•   Dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagrody finansowe uzależnione od oceny półrocznej
•   Fundusz Socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. ”wczasów pod gruszą”, finansowe benefity w okresie świąt, zakładowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa w trudnych sytuacjach itd.
•    Możliwość pracy samodzielnej i uczestnictwa w ciekawych projektach oraz w zespołach interdyscyplinarnych
•   Dogodne i elastyczne godziny pracy
•   Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
•   Szkolenia interpersonalne i specjalistyczne w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego
•   Możliwość awansu poziomego i pionowego
•   Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia)
•    Możliwość refundacji części kosztów studiów i kursów językowych
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca” lub uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 439.

REKRUTACJA:
1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata
-   Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
-   Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
- Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”,
-   Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
-   Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
-   Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.
3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
-   Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,
-   Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,
-   Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr
w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
-   Rozmowa kwalifikacyjna
-   Test umiejętności
5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
-   Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem
-   Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca – wyniki naborów na inne stanowiska”.


Liczba odwiedzin: 1059

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Udostępnił: Anna Kasprzyk

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 05.12.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×