Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 59073ARCHIWALNE z dnia 24.12.2019 r.

 • Oferty do
  10

  stycznia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor wojewódzki

do spraw: zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

w Wydziale Zdrowia i Polityki SpołecznejMiejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Adres urzędu:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4   
70-502 Szczecin

WARUNKI PRACY

• Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,
• Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
•   Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym,
•   Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
•   Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,
•   Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji),
•   Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli w jednostkach Mających siedzibę w województwie zachodniopomorskim,
•   Warunki pracy w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej, a także przeprowadzanie kontroli w ośrodkach posiadających wpis do rejestru ośrodków i u organizatorów turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • Wszczynanie postępowań w sprawach dotyczących spełniania warunków przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej do przyznania tym jednostkom statusu zpch lub zaz, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości przeprowadzania kontroli w tych jednostkach,
 • Rozpatrywanie wniosków o dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne,
 • Rozpatrywanie wniosków pracodawców w sprawie przyznania lub odmowy przyznania oraz utraty statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej i opracowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • Prowadzenie i nadzorowanie rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych oraz rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w tym dokonywanie wpisów i wykreśleń w Centralnej Bazie Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów,
 • Opracowywanie i przekazywanie informacji do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczących zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpis do rejestru oraz podmiotów wykreślonych z ww. rejestrów,
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach związanych z organizatorami turnusów rehabilitacyjnych i ośrodkami uprawnionymi do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w pracy w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także przepisów dot. turnusów rehabilitacyjnych, zakładów aktywności zawodowej oraz trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ww. ustawy, znajomość przepisów postępowania administracyjnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie prawa, ekonomii
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat w pracy w obszarze związanym z rehabilitacją zawodową i społeczną oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
 • umiejętność obsługi trudnego klienta
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, samodzielność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.01.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 133 ”


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych i kontakt do niego: Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@szczecin.uw.gov.pl, tel. 91 43 03 444 lub listownie: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
1.     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.     prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5.     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

·         Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.     art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.     art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.     art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

·         Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

·         Inne informacje:
podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca” lub uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 650 lub 43 03 243.

REKRUTACJA:
1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata
- Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
- Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
- Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”,
- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
-Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
- Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.
3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
-Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,
- Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,
- Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr
w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
- Rozmowa kwalifikacyjna
5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
- Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem
- Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.


Pracownikom oferujemy:
• Terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości brutto ok. 37200 zł rocznie
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Praca w korpusie służby cywilnej
• Dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagrody finansowe uzależnione od oceny półrocznej
• Fundusz Socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. ”wczasów pod gruszą”, finansowe benefity w okresie świąt, zakładowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa w trudnych sytuacjach itd.
• Możliwość pracy samodzielnej i uczestnictwa w ciekawych projektach oraz w zespołach interdyscyplinarnych
• Dogodne i elastyczne godziny pracy
• Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
• Szkolenia interpersonalne i specjalistyczne w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego
• Możliwość awansu poziomego i pionowego
• Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia)
• Możliwość refundacji części kosztów za studia i kursów językowych

Liczba odwiedzin: 475

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Udostępnił: Weronika Wrońska

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 24.12.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×