Urząd Morski w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 50510ARCHIWALNE z dnia 05.07.2019 r.

 • Oferty do
  19

  lipca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: zagospodarowania terenów - zgody wodnoprawne

w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i GeodezjiMiejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Adres urzędu:

Urząd Morski w szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

WARUNKI PRACY

•   Praca w biurze przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie.
•   Praca w budynku bez podjazdu, z wejściem schodami.
•   Brak toalet odpowiednio dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
•   Wyjazdy służbowe w teren - okazjonalne wizje lokalne terenów

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw i sporządzanie projektów postanowień Dyrektora UMS w procedurze uzgadniania pozwoleń wodnoprawnych, wnoszenia lub niewnoszenia sprzeciwu od przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawnej - wydawanych przez stosowne organy,
 • Prowadzenie spraw i sporządzanie projektów postanowień Dyrektora UMS w procedurze uzgadniania: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla pasa technicznego jako obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani - wydawanych przez stosowne organy,
 • Określanie na potrzeby uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwarunkowań lokalizacyjnych i technicznych aspektów zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • Weryfikacja , w procedurze uzgadniania decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych przez stosowne organy, spełnienia wymagań, określanych w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w miejscowych planach zagospodarowana przestrzennego, w tym dotyczących zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • Sprawdzanie zgodności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów – oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych przez starostów i wojewodę - z postanowieniami Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, określającymi warunki uzgodnienia projektów tych decyzji,
 • Sprawdzanie zgodności decyzji dotyczących zgód wodnoprawnych z postanowieniami Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie uzgadniającymi te decyzje.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe planowanie przestrzenne lub zagospodarowanie przestrzenne lub architektura lub budownictwo lub ochrona środowiska lub inżynieria sanitarna lub gospodarka wodna lub geografia
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok praktyki związanej z pozwoleniami wodnoprawnymi lub z określaniem uwarunkowań lokalizacji obiektów lub planowaniem i zagospodarowanie przestrzennym, lub inżynierią sanitarną lub ochroną środowiska lub gospodarką wodną
 • praktyczna umiejętność pracy z oprogramowaniem biurowym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • podstawowa znajomość przepisów z zakresu kpa, prawa wodnego, prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: co najmniej 6 miesięcy pracy w organach administracji publicznej
 • uprawnienia budowlane
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość zagadnień i obsługi oprogramowania CAD lub GIS
 • znajomość procedur w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.07.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Telefon - 91 4403-309, email - IOD@ums.gov.pl.
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty tj. życiorys (c.v.), list motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikują się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 4403552 lub 91 4403207. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 914403410.

Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 3 600,00 zł + dodatek stażowy.

Oferty niekompletne, otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1095

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Szczecinie

Udostępnił: Ewa Wojtas

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 05.07.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×