Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 42211ARCHIWALNE z dnia 05.02.2019 r.

 • Oferty do
  15

  lutego

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: płac i kadr

Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Adres urzędu:

Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy zlokalizowane na parterze. Budynek biura niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.

ZAKRES ZADAŃ

 • 1.Prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń, w tym:
 • sporządzanie list płac i zestawień zbiorczych wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych za pomocą programu płacowego QNT,
 • naliczenia zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, oraz prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich za pomocą programu płacowego,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń na kartach wynagrodzeń za pomocą programu płacowego,
 • dokonywanie terminowych rozliczeń z ZUS za pomocą programu PŁATNIK: sporządzanie deklaracji i raportów rozliczeniowych, oraz nadzór nad terminowym przekazywaniem składek,
 • zgłaszanie z wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego za pomocą programu PŁATNIK,
 • naliczanie i terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, oraz sporządzanie deklaracji podatkowych, zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • 2. Prowadzenie ewidencji dokumentów dotyczących wynagrodzeń, w tym:
 • dekretowanie i sporządzanie poleceń księgowania wszelkich list płac pracowników Urzędu zgodnie z obowiązująca klasyfikacją budżetową,
 • sporządzanie wydruków kart wynagrodzeń poszczególnych pracowników każdorazowo po zakończonym roku,
 • archiwizowanie dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 • 3. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników Urzędu, oraz zaświadczeń Rp-7 dla byłych pracowników Urzędu.
 • 4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, informacji i analiz dotyczących płac na potrzeby Ministerstwa.
 • 5. Współpraca z ZUS, Urzędem Skarbowym, oraz innymi zewnętrznymi organami.
 • 6. Weryfikacja zawartych umów o pracę i sporządzanie na tej podstawie zaangażowania do wykonania planu.
 • 7. Dokonywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe pracowników zgodnie z listami płac, oraz dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia na podstawie sporządzonego wykazu.
 • 8. Inne prace zlecone przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku ds. płac i kadr
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu wykonywanych zadań (naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z US i ZUS),
 • dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych,
 • dobra znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych,
 • znajomość obsługi programu Płatnik,
 • samodzielne planowanie i organizowanie własnej pracy,
 • zdolność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
 • rzetelność, terminowość,
 • odpowiedzialność, dyskrecja,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office - w szczególności programów Excel i Word).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
 • znajomość systemu informatycznego QNT .

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.02.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4
  sekretariat, pokój nr 29, parter.
  Dokumenty składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
  "Specjalista ds. płac i kadr"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4, e'mail: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl, telefon: 91 43 40 279
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4, e'mail: iod@szczecin.uzs.gov.pl, telefon: 91 43 40 279
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 914340279. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 914340279. Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 3400-3500 zł + dodatek stażowy.
Pracownikom oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dodatek stażowy ( wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia wzrastający o 1% za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin oraz różnych form aktywności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej w ramach ZFŚS, możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego, możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Liczba odwiedzin: 601

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Udostępnił: Wiesława Kwiatkowska

Komórka organizacyjna: -

Wprowadzono: 05.02.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×