Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 41940ARCHIWALNE z dnia 31.01.2019 r.

 • Oferty do
  15

  lutego

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

oddziałowy inspektor drogowy

do spraw: oceny stanu technicznego dróg krajowych

w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej w Oddziale w SzczecinieMiejsce wykonywania pracy:

Szczecin


Adres urzędu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie
Al. Boh. Warszawy 33
70-340 Szczecin

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Pracownikom oferujemy:
   stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
   dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   trzynaste wynagrodzenie,
   ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
   skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
   pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
   dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie oraz prowadzenie okresowej kontroli dróg w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami w obszarze eksploatacji, utrzymania i ochrony,
 • przygotowywanie propozycji potrzeb rzeczowych wynikających z obserwacji terenowych w zakresie utrzymania dróg, prowadzenie i monitorowanie prac związanych z przygotowaniem ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych – dróg w formie wykazu posiadającego cechy księgi inwentarzowej,
 • przygotowywanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie budowy, remontów i przebudowy sieci drogowej, prowadzenie systemu Highway Development and Management,
 • współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w zakresie organizacji okresowych pomiarów ruchu (w tym Generalnego Pomiaru Ruchu i pomiarów powykonawczych), w zakresie budowy i eksploatacji stacji ciągłych pomiarów ruchu, udostępniania danych dotyczących ruchu drogowego dla celów studialno – projektowych oraz dla potrzeb zarządzania ruchem,
 • opracowywanie raportów i zestawień w zakresie stanu technicznego dróg (protokoły roczne i pięcioletnie), współpraca z Centralą w zakresie gromadzenia danych o nośności dróg do 10 ton/oś i 11,5 ton/oś,
 • koordynowanie procesu dokonywania kontroli oceny stanu technicznego dróg przez Terenowych Inspektorów Drogowych w Rejonach,
 • uczestniczenie w odbiorach (ostatecznych i pogwarancyjnych) wykonanych robót na drogach,
 • współpraca w procesie rozpatrywania skarg, zażaleń i wniosków w zakresie działania komórki organizacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie o specjalności drogowej lub drogowo - mostowej lub mostowej,
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w obszarze drogownictwa,
 • uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne bez ograniczeń, wydane na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera w tym dobra znajomość programów Pakietu Office,
 • znajomość przepisów dot. dróg publicznych i ochrony pasa drogowego, przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o specjalności drogowej lub drogowo - mostowej lub mostowej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kopia uprawnień budowlanych w specjalności drogowej lub mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej równoważne bez ograniczeń, wydane na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów,
 • kopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.02.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  GDDKiA Oddział w Szczecinie
  Al. Boh. Warszawy 33
  70-340 Szczecin
  z dopiskiem „Oferta pracy - OID”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy, niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 z późn.zm. )

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu naboru a także przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie może uniemożliwić udział kandydatki/kandydata w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:
   analiza złożonych dokumentów pod względem formalnym,
   możliwość przeprowadzenia testu wiedzy
- rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: szczecin.rekrutacja@gddkia.gov.pl podając w tytule maila nr ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 91/43-25-312 lub 91/43-25-350.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 533

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Udostępnił: Izabela Grzybek

Komórka organizacyjna: Wydział Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 31.01.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×