Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 42777ARCHIWALNE z dnia 13.02.2019 r.

 • Oferty do
  01

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

legalizator

do spraw: kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

w Laboratorium MasyMiejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar
pl. Lotników 4/5
70 – 414 Szczecin

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca o charakterze technicznym, polegająca na sprawdzaniu, czy zgłoszone do kontroli przyrządy pomiarowe takie jak wagi nieautomatyczne, analizatory spalin samochodowych, przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych, odważniki, gęstościomierze zbożowe, manometry do opon pojazdów mechanicznych, przyrządy do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego, spełniają wymagania techniczne i metrologiczne zawarte we właściwych przepisach. Wzorcowanie wag nieautomatycznych, wzorców masy, obciążników, gęstościomierzy zbożowych, maszyn wytrzymałościowych, siłomierzy i twardościomierzy. Wykonywanie pomiarów, odczytów wskazań, obliczeń, dokumentowanie wyników, wystawianie dowodów sprawdzeń. Praca w przeważającej części samodzielna, w siedzibie i poza siedzibą urzędu np. w laboratoriach, aptekach, sklepach, magazynach, halach produkcyjnych, w zmiennych warunkach atmosferycznych, przy użyciu wysiłku fizycznego związanego np. z przenoszeniem wzorców masy i innych przyrządów pomiarowych o masie do 25 kg. Praca na wysokości pow. 3 m, związana z legalizacją przyrządów do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego. Częste jednodniowe wyjazdy służbowe. Prowadzenie samochodu służbowego lub przejazdy pojazdami firm zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego w urzędzie oraz poza siedzibą urzędu. Legalizacje i kontrole realizowane poza siedzibą urzędu, z wykorzystaniem kontrolnych przyrządów pomiarowych. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się w pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych, na parterze oraz I piętrze, brak windy, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie legalizacji przyrządów pomiarowych,
 • wykonywanie ekspertyz i wzorcowań przyrządów pomiarowych,
 • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców i użytkowników przyrządów pomiarowych w ramach sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych,
 • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców wynikających z zapisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 • realizacja zadań techniczno-administracyjnych, przewidzianych na stanowisku do spraw obsługi interesanta.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i ustawy o towarach paczkowanych,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, elektrotechniczne) lub w zakresie nauk ścisłych (fizyka, informatyka, chemia, matematyka),
 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar
  pl. Lotników 4/5
  70 – 414 Szczecin (z dopiskiem oferta pracy Laboratorium Masy)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie, pl. Lotników 4/5, 70-414 Szczecin
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: administracja.oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane,
- składane dokumenty (list motywacyjny, C.V., wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, oświadczenia powinny zawierać aktualną datę,
- kandydatki/ kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminie rekrutacji,
- dokumenty kandydatek/kandydatów nieodebrane w ciągu miesiąca od upływu terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel: (91) 434-75-66 wew. 20.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 563

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Udostępnił: Aleksandra Jędrzejewska

Komórka organizacyjna: Referat Kadr

Wprowadzono: 13.02.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×