Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 42461ARCHIWALNE z dnia 08.02.2019 r.

 • Oferty do
  20

  lutego

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: pracowniczych

w Zespole ds. administracyjnychMiejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Ostrawicka 2
71-337 Szczecin

WARUNKI PRACY

•   Praca wymagająca bardzo dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności pracy pod presją czasu, szybkiego przemieszczania się pomiędzy różnymi dziedzinami, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów, zachowania tajemnicy, dyskrecji.
Wykonywana przy komputerze, wymagająca umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, pocztą elektroniczną.
•   Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych. Praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, czasami, wymagająca przemieszczania się pracownika pomiędzy pokojami, piętrami budynku.
•   Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na pierwszym piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego.

ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa kadrowa pracowników ( sporządzanie umów o pracę, wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń, prowadzenie akt osobowych, archiwizowanie dokumentacji).
 • Prowadzenie zagadnień związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem, ocenami okresowymi, Powiatowych Lekarzy Weterynarii i ich zastępców, ewidencji i rozliczania czasu pracy i urlopów wypoczynkowych.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników WIW Szczecin. Rejestracja urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich i innych nieobecności w programie kadrowo-płacowym ”Optima”.
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz zagadnień związanych z przeprowadzeniem służby przygotowawczej.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkoleń pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.
 • Prowadzenie zagadnień związanych z odbywaniem praktyk studenckich, staży zawodowych.
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy : 1 rok w wykonywaniu zadań dot. czynności kadrowych
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych, ustawy o urzędnikach państwowych,
 • dyskrecja i zachowanie tajemnicy służbowej,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 1 rok w administracji publicznej w wykonywaniu zadań dot. czynności kadrowych
 • umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego „Optima”,
 • praca w systemie EZD,
 • praca w zakresie zagadnień kadrowych w korpusie służby cywilnej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie 71-337 Szczecin ul. Ostrawicka 2 z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – inspektor ds. pracowniczych” (liczy się data stempla pocztowego ).

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie - 91 48 98 200
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych - 91 48 98 254
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie 71-337 Szczecin ul. Ostrawicka 2
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale nie zatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (091) 4898207, ( 091 ) 4898221.
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.100 złotych brutto.Liczba odwiedzin: 801

Wytworzył/odpowiada: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Udostępnił: Maria Hołody

Komórka organizacyjna: kadry

Wprowadzono: 08.02.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×