Urząd Morski w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 29911ARCHIWALNE z dnia 03.07.2018 r.

 • Oferty do
  24

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

operator służby kontroli ruchu statków

w Kapitanacie Portu ŚwinoujścieMiejsce wykonywania pracy:

Świnoujście

Urząd Morski w Szczecinie
Kapitanat Portu Świnoujście, ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście

Adres urzędu:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

WARUNKI PRACY

Praca w systemie równoważnym z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie.
Praca z użyciem radiotelefonów i radarów.
Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.
Brak przystosowania ciągów komunikacyjnych w budynku dla osób niepełnosprawnych.
Czynności inspekcyjne wymagają poruszania się po akwenie portu jednostkami pływającymi nieprzystosowanymi do przebywania na ich pokładach osób niepełnosprawnych.


ZAKRES ZADAŃ

 • Organizacja, zarządzanie ruchem i kontrola ruchu statków oraz kontrola właściwego wykonywania przepisów portowych i szczególnych warunków uprawiania żeglugi przez statki zobowiązane do korzystania z VTS, w wyznaczonym obszarze VTS.
 • Rozpowszechnianie informacji nawigacyjnych, hydrologiczno-meteorologicznych oraz innych informacji wpływających na bezpieczeństwo żeglugi.
 • Realizacja w stosunku do statków i obiektów portowych zadań regionalnego punktu kontaktowego.
 • Informowanie różnych służb na trasie przepływu statku, w przypadku zauważenia lub otrzymania zgłoszenia o uchybieniach statku w zakresie bezpieczeństwa nawigacji statku, uchybień do wymogów wynikających z ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz uchybień dotyczących właściwego przekazywania informacji o przewożonych ładunkach niebezpiecznych i zanieczyszczających.
 • Monitorowanie wszelkiego ruchu morskiego w podległym obszarze zarządzania ruchem statków oraz monitorowanie ruchu statków znajdujących się w niebezpieczeństwie na podległych akwenach.
 • Przekazywanie służbom kapitanatów portów wszelkich informacji o ujawnionych niesprawnościach oznakowania nawigacyjnego, przeszkodach dla ruchu statków, incydentach, wypadkach, nagłych zdarzeniach i zarejestrowanych wykroczeniach przeciwko określonemu w przepisach portowych porządkowi portowemu.
 • Prowadzenie stałego nasłuchu radiowego i korespondencji radiowej, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Prowadzenie działań zgodnie z procedurami przypisanymi Służbie VTS we wszelkich sytuacjach awaryjnych oraz sporządzanie raportów do tych procedur.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o specjalności Inżyniera Ruchu Morskiego lub wyższe i dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym lub wyższe i świadectwo operatora SKRS
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Znajomość prawa międzynarodowego i krajowego, dotyczącego uprawiania żeglugi
 • Umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Operatywność
 • Uprawnienia do obsługi urządzeń radiotelefonicznych w służbie morskiej
 • dyplom morski na pozimie operacyjnym w dziale pokładowym lub świadectwo operatora SKRS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe - w przypadku ukończenia kierunku Inżynieria Ruchu Morskiego - świadectwo operatora SKRS lub dyplom morski w dziale pokładowym; - w przypadku wykształcenia wyższego i dyplomu morskiego w dziale pokładowym - świadectwo operatora SKRS

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do obsługi urządzeń radiotelefonicznych w służbie morskiej
 • kopia dyplomu morskiego na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym lub kopia świadectwa operatora SKRS
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.07.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych pok. 221 a
  Plac Stefana Batorego 4
  70-207 Szczecin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-2017 Szczecin.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Telefon - 91 4403-309, email - IOD@ums.gov.pl.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komisja rekrutacji powołana przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 4403-570. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91440-3410.
Urząd Morski w Szczecinie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 422

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Szczecinie

Udostępnił: Ewa Wojtas

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 03.07.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×