Urząd Morski w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 30472ARCHIWALNE z dnia 12.07.2018 r.

 • Oferty do
  27

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

oficer portu

do spraw: inspekcyjno - dochodzeniowych

w Kapitanacie Portu ŚwinoujścieMiejsce wykonywania pracy:

Świnoujście

Urząd Morski w Szczecinie
Kapitanat Portu Świnoujście
ul. Wybrzeże Władysława IV 7
72-600 Świnoujście

Adres urzędu:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

WARUNKI PRACY

- praca w systemie podstawowym z użyciem komputera powyżej czterech godzin
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
- praca w terenie oraz w nietypowych godzinach pracy
- czynności inspekcyjne wymagają poruszania się po akwenie portu jednostkami pływającymi
nieprzystosowanymi do przebywania na ich pokładach osób niepełnosprawnych
- praca z użyciem radiotelefonów
- brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
- brak przystosowania ciągów komunikacyjnych w budynku dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • Pełnienie nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi i porządkiem portowym oraz przestrzeganiem przez użytkowników portu obowiązujących przepisów.
 • Przeprowadzanie postępowań administracyjnych, wydanie decyzji administracyjnej oraz mandatowych.
 • Prowadzenie dochodzeń w sprawie wypadków i incydentów morskich oraz zabezpieczanie dowodów dla potrzeb Izby Morskiej, Urzędu Morskiego i Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.
 • Opiniowanie analiz nawigacyjnych oraz prac naukowo-badawczych celem przygotowania stanowiska UM.
 • Przeprowadzenie kontroli akwenów portowych i zacumowanych statków, w tym kontrola dokumentów i wyposażenia jednostek żeglugi śródlądowej, rybackiech, sportowo-rekreacyjnych poruszających się w obszarze będącym we właściwości terytorialnej KPe, kontrola funkcjonowania oznakowania nawigacyjnego na obszarze będącym we właściwości terytorialnej Kapitanatu Portu
 • Kontrola stosowania się użytkowników akwenów i portu do decyzji wydawanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • Współpraca z kontrahentami portu i zainteresowanymi komórkami w sprawach dotyczących wypadków morskich i bezpieczeństwa żeglugi
 • Prowadzenie ewidencji dochodzeń i ich archiwizacja.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy : 6 miesięcy pracy w gospodarce morskiej
 • Dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • Uprawnienia do ubsługi urządzeń radiotelefonicznych w służbier morskiej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Operatywność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność obsługi pakietu OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kerokopia dyplomu morskiego
 • Kserokopia uprawnień dot. obsługi urzadzeń radiotelefonicznych w słuzbie morskiej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.07.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Telefon - 91 4403-309, email - IOD@ums.gov.pl.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 44 03 570. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 44 03 410.

Urząd Morski jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 428

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Szczecinie

Udostępnił: Ewa Wojtas

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 12.07.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×