Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu

Ogłoszenie o naborze nr 66934ARCHIWALNE z dnia 07.08.2020 r.

 • Oferty do
  20

  sierpnia

  2020

 • Wymiar etatu
  1/1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

w zespole ds. bezpieczeństwa żywnościMiejsce wykonywania pracy:

Świnoujście

Adres urzędu:

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu
ul. Grunwaldzka 71; 72-600 Świnoujście

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu Świnoujście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15. Praca biurowa z użyciem komputera powyżej 4 h przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Wyjazdy służbowe, prowadzenie samochodu służbowego.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Przeprowadzanie kontroli podmiotów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 • Wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad zagospodarowaniem przez podmioty ubocznych produktów zwierzęcych, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego
 • Wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad realizacją badań właścicielskich przez podmioty, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego
 • Pobieranie prób do badań urzędowych oraz badań monitoringowych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiazków, w tym praca w programie E-KLIENT, CELAB, TRACES, RASFF
 • Wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad eksportem produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych
 • Prowadzenie sprawozdawczości bieżącej i okresowej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
 • staż pracy: co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie działań
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii ( w przypadku lekarzy weterynarii)
 • Znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie prawa jazdy
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka urzędowego UE
 • Ogólna znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych w szczególności z zakresu higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz i utylizacji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarzy weterynarii)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.08.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu
  ul. Grunwaldzka 71; 72-600 Świnoujście

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu, ul. Grunwaldzka 71, 72-600 Świnoujście, tel: 91 321 70 86
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Maciej Dembiński, swinoujscie.miw@wetgiw.gov.pl, tel: 91 321 70 86
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod CV, listem motywacyjnym i oświadczeniami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy, nr ogłoszenia".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91-321-70-86

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2223

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu

Udostępnił: Sylwia Banach

Komórka organizacyjna: Główny Księgowy

Wprowadzono: 07.08.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×