Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

Ogłoszenie o naborze nr 28415ARCHIWALNE z dnia 06.06.2018 r.

 • Oferty do
  21

  czerwca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor nadzoru budowlanego

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru BudowlanegoMiejsce wykonywania pracy:

Świdwin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Kołobrzeska 43
78-300 Świdwin

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Kołobrzeska 43
78-300 Świdwin

WARUNKI PRACY

Praca biurowa oraz w terenie. Obsługa urządzeń: komputer, telefon, kserokopiarka, skaner, fax. - praca siedząca w siedzibie urzędu przy komputerze, - urząd usytuowany na piętrze II - brak windy, - oświetlenie sztuczne i naturalne, - toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, - praca nie jest: w systemie zmianowym, w porze nocnej, związana z wystąpieniami publicznymi, wymagająca wysiłku fizycznego

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych wynikających z wydanych wcześniej decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie postępowań w trybie skargowym, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi obywateli,
 • współudział w kontrolach dotyczących obiektów budowlanych oraz robót budowlanych,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów, zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata praca na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym
 • znajomość przepisów ustawy „Prawo budowlane”,
 • znajomość przepisów ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego”,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją itp.),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność i umiejętność rozmów z klientami,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy,
 • prawo jazdy kategorii "B"
 • uprawnienia budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe w administracji państwowej lub samorządowej,
 • znajomość przepisów ustawy „Postępowanie egzekucyjne w administracji”,
 • kreatywność, komunikatywność, odporność na stres,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • kopia uprawnień
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.06.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Kołobrzeska 43 II p. pok. 4
  78-300 Świdwin

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy - starszy inspektor nadzoru budowlanego".

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Kołobrzeska 43 78-300 Świdwin tel. 943656247
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: nadzorbudowlany@pinb-swidwin.pl, telefon: 943656247
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, nie będą one przekazywane do innych odbiorców, a także nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 943656247
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty kandydatów niezatrudnionych niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w inspektoracie przed upływem tego terminu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2630

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

Udostępnił: Mariusz Olszewski

Komórka organizacyjna: PINB

Wprowadzono: 06.06.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×