Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 47391ARCHIWALNE z dnia 12.05.2019 r.

 • Oferty do
  26

  maja

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Pracownia Serologii Oddziału Zakładu Higieny Weterynaryjnej w KoszalinieMiejsce wykonywania pracy:

Koszalin

Koszalin
Oddział Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Koszalinie
75-816 Koszalin ul. Połczyńska 72

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Ostrawicka 2
71-337 Szczecin

WARUNKI PRACY

Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym, diagnostyka serologiczna chorób zakaźnych zwierząt. Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Możliwy kontakt z patogenami chorobotwórczymi dla człowieka. Praca w warunkach z zachowaniem jałowości mikrobiologicznej. Częste używanie środków dezynfekcyjnych. Obligatoryjne zachowanie wymogów SZ- systemu zarządzania. Praca w zespole, często pod presją czasu z wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego i specjalistycznych zestawów diagnostycznych oraz sprzętu laboratoryjnego: cieplarki, łaźnie wodne, wirówki, spektrofotometr i inne. Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Diagnostyka serologiczna chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem badań .
 • Nadzór nad wyposażeniem badawczym wykorzystywanym w procesie diagnostyki laboratoryjnej.
 • Sprawdzanie prawidłowości działania sprzętu laboratoryjnego.
 • Monitorowanie środowiska oraz prowadzenie zapisów.
 • Sporządzanie sprawozdań z badań.
 • Współpraca z klientami i pracownikami w oddziale ZHW.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii, biolog, mikrobiolog, biotechnolog, analityk medyczny
 • doświadczenie zawodowe: staż w laboratoriach mikrobiologicznych
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP (dotyczy lekarza weterynarii),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie 71-337 Szczecin ul. Ostrawicka 2 z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – asystent Pracownia Serologii Oddział ZHW Koszalin”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. • Administrator danych i kontakt do niego: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie - 91 48 98 200 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych - 91 48 98 254 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej • Informacje o odbiorcach danych: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie 71-337 Szczecin ul. Ostrawicka 2 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) • Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale nie zatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (094) 343 90 31, ( 094 ) 343 90 23 , (091) 4898221.
Proponowane wynagrodzenie 2.900 złotych miesięcznie.
Zatrudnienie od lipca 2019r.Liczba odwiedzin: 2199

Wytworzył/odpowiada: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Udostępnił: Anna Bańkowska

Komórka organizacyjna: Dział Finansowo-Księgowy

Wprowadzono: 12.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×