Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Ogłoszenie o naborze nr 54329ARCHIWALNE z dnia 18.09.2019 r.

 • Oferty do
  23

  września

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw:

Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP KołobrzegMiejsce wykonywania pracy:

Kołobrzeg

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
ul. Kilińskiego 20
78-100 Kołobrzeg

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy (czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie), drukarkę, fax. Na stanowisku pracy występuje oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów. Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku KPP Kołobrzeg.

ZAKRES ZADAŃ

 • Terminowe sporządzanie zbiorowych, okresowych sprawozdań i zestawień statystycznych WPiRD oraz zestawień dotyczących pracy prewencyjnej i sporządzanie statystyki jednostki.
 • Wprowadzanie danych statystycznych SESPol dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników KPP Kołobrzeg.
 • Wprowadzanie danych dotyczących kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego do systemu KSIP.
 • Wprowadzanie danych dotyczących roztrzygnięć sądowych oraz zakazów osób przekraczająch przepisy ruchu drogowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z dozorami policyjnymi na potrzeby KPP Kołobrzeg.
 • Realizacja czynności związanych z wpływem dokumentów oraz rzeczy znalezionych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy zawodowej
 • Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 • Znajomość obsługi oprogramowania biurowego.
 • Umiejętność współpracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.09.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
  ul. Kilińskiego 20
  78-100 Kołobrzeg

  Sekretariat Komendanta p. 207

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg ul. Jana Kilińskiego 20 tel.94-35-33-505
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem ochrony danych jest Pani Anna Górka Pełnomocnik ds.Ochrony Informacji Niejawnych KPP Kołobrzeg tel.94-35-33-613
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko inspektora Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Kołobrzegu- Zastępstwo".

Wymienione w ogłoszeniu oświadczenia należy opatrzyć aktualną datą oraz odręcznym podpisem.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminach poszczególnych etapów selekcji.

Nabór odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2098

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Udostępnił: Teresa Moździerz

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 18.09.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×