Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej

Ogłoszenie o naborze nr 42921ARCHIWALNE z dnia 17.02.2019 r.

 • Oferty do
  22

  lutego

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

Zespół Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki



Miejsce wykonywania pracy:

Środa Wielkopolska

Adres urzędu:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
Ul. Harcerska 22, 63-000 Środa Wielkopolska

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, 8 godzinna, jednozmianowa, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym

ZAKRES ZADAŃ

 • Sporządzanie list dodatkowych należności (równoważnik za brak lokalu, lub remont lokalu, pomoc mieszkaniowa)
 • Prowadzenie gospodarki mandatowej: książki mandatów gotówkowych, przyjmowanie i odprowadzanie gotówki od mandatów karnych gotówkowych do Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym
 • Gospodarka w zakresie uprawnień policjantów do świadczeń pieniężnych - prowadzenie teczek i kartotek mieszkaniowych (gospodarka mieszkaniowa) - sporządzanie decyzji w/ w sprawie
 • Przyjmowanie i ewidencja dopłat do wypoczynku policjantów (naliczanie i wykonywanie list)
 • Sprawozdawczość z zakresu prowadzonych spraw - monitorowanie wydatków wg klasyfikacji - prowadzenie ewidencji analitycznej - terminowe przekazywanie rachunków i faktur - miesięczne rozliczanie wydatków
 • Wystawianie dla kierowców skierowań, upoważnień, wydawanie decyzji
 • Prowadzenie postępowań szkodowych w mieniu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość obsługi programów komputerowych,
 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • Systematyczność i odpowiedzialność,
 • Łatwość komunikowania się,
 • Umiejętność organizowania pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych,
 • Samodzielność,
 • Kreatywność,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
                 w Środzie Wielkopolskiej
                 ul. Harcerska 22
                 63-000 Środa Wielkopolska.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. tel. 61 27672 10
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.sroda-wlkp@po.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie według mnożnika 1,202kwoty bazowej ( 2 250,48 brutto + wysługa lat) , umowa na zastępstwo.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 286 73 25.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp., w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.



Liczba odwiedzin: 1560

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej

Udostępnił: Monika Wolska

Komórka organizacyjna: Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 17.02.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×