Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie o naborze nr 10918ARCHIWALNE z dnia 12.05.2017 r.

 • Oferty do
  22

  maja

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

terenowy inspektor mostowy

w Wydziale Mostów Oddziału GDDKiA w PoznaniuMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

Wydział Mostów Poznań, ul Św. Marcin 66/72 oraz
na terenie działania Oddziału Poznań

Adres urzędu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w terenie – objazdy dróg i mostów pod ruchem drogowym, - praca na wysokości, - praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności, - praca w terenie, niezależnie od warunków pogodowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: - praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, - budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, - praca w terenie – wyjazdy w teren, w charakterze kierującego z wykorzystaniem samochodu służbowego, - praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych, - podczas pobytu w terenie konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Sprawowanie merytorycznego nadzoru i kontroli nad realizacją przeglądów podstawowych, rozszerzonych i bieżących prowadzonych przez Rejony,
 • analizowanie wyników przeglądów podstawowych, rozszerzonych i raportów z przeglądów szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich oraz określanie potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy drogowych obiektów inżynierskich,
 • przygotowywanie propozycji podziału środków na bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich dla Rejonów,
 • prowadzenie ewidencji obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, gromadzenie i weryfikowanie danych o obiektach inżynierskich oraz ich stanie technicznym,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie stanu drogowych obiektów inżynierskich i gospodarki mostowej,
 • obsługiwanie programu komputerowego System Gospodarki Mostowej służący do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie o specjalności mostowej lub drogowej lub drogowo-mostowej,
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze obiektów inżynierskich.
 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydawane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • obsługa komputera w zakresie Pakiet MS Office,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o specjalności mostowej, drogowej lub drogowo-mostowej,
 • branżowe szkolenia specjalistyczne w zakresie wykonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich,
 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • kopia uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydawane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • kopia zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.05.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: TIM)


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacje o metodach naboru:
- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
- test wiedzy (w przypadku dużej ilości złożonych aplikacji)
- rozmowa kwalifikacyjna.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 2.64.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016, poz. 1345 ze zm.).

Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf .
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób
niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 864-63-18.Liczba odwiedzin: 2720

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Izabela Grzybek

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 12.05.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×