Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 58161ARCHIWALNE z dnia 02.12.2019 r.

 • Oferty do
  13

  grudnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy księgowy

do spraw: obsługi finansowo - księgowej

Wydział do spraw finansów i księgowościMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

WARUNKI PRACY

Praca przed monitorem ekranowym na trzeciej kondygnacji budynku, brak windy i udogodnień dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • Dekretowanie dowodów księgowych i operacji gospodarczych, zgodnie z planem kont Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wg obowiązującej klasyfikacji wydatków i ich zaksięgowanie,
 • Prowadzenie ewidencji zaangażowania i wydatków strukturalnych w systemie FK, zaksięgowanie na kontach i wprowadzanie danych z programu FK do sprawozdań.
 • Prowadzi obsługę informatyczną jednostki w systemie TREZOR w zakresie wprowadzania do systemu: planów, harmonogramu środków, danych ze sprawozdań i wszelkich zmian - np. decyzji WWKZ, zmian zapotrzebowań na środki itp
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych i pozabilansowych, uzgadnianie ksiąg inwentarzowych z kontami syntetycznymi i analitycznymi, oznakowanie inwentarza w WUOZ w Poznaniu. Rozliczanie inwentur majątku. Sporządzanie zestawień środków trwałych według grup ST w celu naliczenia rocznego umorzenia i przekazania tych danych w celu sporządzenia sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych.
 • Nadzorowanie nad prowadzeniem rozliczeń zużycia paliw w samochodach służbowych Urzędu i rozliczanie inwentur paliw.
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątku WUOZ w Poznaniu, za wyjątkiem samochodów służbowych.
 • Wystawianie not księgowych, związanych z rozliczaniem faktur, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie wykształcenie ekonomiczne średnie lub wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w zakresie księgowości,
 • Znajomość ustawy Finanse publiczne
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość programów komputerowych użytkowych z zakresu finansów i księgowości
 • Znajomość podstaw rachunkowości budżetowej
 • obsługa specjalistycznych księgowo-kadrowych programów komputerowych, znajomość programów użytkowych z zakresu księgowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: w jednostkach sektora finansów
 •  obsługa specjalistycznych księgowo - kadrowych programów komputerowych,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.12.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań, Kancelaria Urzędu

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Jolanta Goszczyńska jgoszczyńska@poznan.wuoz.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Monika Piotrowska iod@poznan.wuoz.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań,
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie miesięczne brutto w zakresie 2553,36 - 2900,00 PLN
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja taka znajdzie się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 8528003 wewn. 117Liczba odwiedzin: 908

Wytworzył/odpowiada: Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Udostępnił: Paulina Grzelak

Komórka organizacyjna: Wydział ds. pracowniczych, organizacji i kontroli

Wprowadzono: 02.12.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×