Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 49233ARCHIWALNE z dnia 13.06.2019 r.

 • Oferty do
  13

  lipca

  2019

 • Wymiar etatu
  1/1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor zakładów górniczych

do spraw: górnictwa podziemnego i odkrywkowego

Okręgowy Urząd Górniczy w PoznaniuMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

siedziba urzędu oraz podległe województwa

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
61-016 Poznań, ul. Czerwonacka1

WARUNKI PRACY

Warunki pracy
1.   Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
- trudne warunki pracy w terenie,
- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas wibracja, temperatura),
- narażenie na zagrożenia naturalne występujące w wyrobiskach podziemnych i powierzchniowych w nadzorowanych zakładach górniczych,
- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.

2. Sposób wykonywania zadań:
- pokonywanie pieszo znacznych odległości , niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
- przemieszczanie się w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, w tym drążonych przodkach i eksploatowanych ścianach,
- przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
- przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach o słabym naświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
- częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontroli zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z planem ruchu i koncesją oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie.
 • Analizowanie planów ruchu i dodatków do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej .
 • Analizowanie wniosków i dokumentacji w sprawach nabywania oraz używania i przechowywania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, przechowywania i używania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych.
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach.
 • Opracowywanie projektów rocznych planów pracy i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki, odpowiedniej ewidencji, w rocznym horyzoncie czasowym.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjowanie i przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego.
 • Nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne
 • staż pracy: powyżej 3 lat pracy jako osoba dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego lub w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej.
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, w zakresie zadań realizowanych przez Urząd.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych.
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne — magisterskie o profilu górnictwo podziemne
 • staż pracy: powyżej 1 roku pracy jako osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych lub podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • świadectwo pracy,
 • zaświadczenie pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych .

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.07.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
  61-016 Poznań, ul. Czerwonacka 1

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Robert Nowak, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, ul. Czerwonacka 1, 61-016 Poznań
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: IODO Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, e-mail: iod@wug.gov.pl, tel. 32 736 18 57
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy wysyłać lub składać w sekretariacie Urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym jakiego naboru dotyczą.
•   W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
•   Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl
•   Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
•    Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani pisemnie o terminie rozmowy wstępnej.
Informacje o metodach i technikach naboru:
- analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu,
- sprawdzenie wymagań pożądanych - analiza dokumentów,
- do sprawdzenia wiedzy – test wiedzy,
- do sprawdzenia umiejętności obsługi komputera - wykonanie zadań (pakiet Microsoft Office 2013),
- do sprawdzenia kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji:
* skutecznej komunikacji,
* asertywności,
* samodzielności i inicjatywy
- do sprawdzenia doświadczenia zawodowego– rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 65 00 801Liczba odwiedzin: 914

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Udostępnił: Joanna Wróblewska

Komórka organizacyjna: Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Wprowadzono: 13.06.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×