Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 35436ARCHIWALNE z dnia 06.10.2018 r.

 • Oferty do
  06

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1/1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor zakładów górniczych

do spraw: górnictwa otworowego

Okręgowy Urząd Górniczy w PoznaniuMiejsce wykonywania pracy:

Poznań

teren województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
61 - 016 Poznań, ul. Czerwonacka1
61-450 Poznań

WARUNKI PRACY

1.Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
- trudne warunki pracy w terenie,
- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracja, temperatura, erupcje gazu, ropy naftowej i wód),
- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
2. Sposób wykonywania zadań:
- pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
- przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
- częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.


ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, dokonywanie analiz stanu tych zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie.
 • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów oraz dokumentacji technicznych.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjowanie postępowań.
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach.
 • Opracowywanie projektów rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyk, odpowiedniej ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej.
 • Nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo otworowe, wiertnictwo lub geofizyka otworowa.
 • staż pracy : (powyżej 3 lat pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub wiertniczej lub geofizyka w otworowych zakładach górniczych lub w zakładach wykonujących roboty geologiczne techniką wiertniczą jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub wiertniczej lub geofizyka w otworowych zakładach górniczych lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności górnictwo otworowe lub wiertnictwo lub geofizyka.
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu o specjalności górniczej lub wiertniczej lub geofizyka w otworowych zakładach górniczych lub w zakładach wykonujących roboty geologiczne metoda otworową
 • lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu o specjalności górniczej lub wiertniczej lub geofizyka otworowa w otworowych zakładach lub w zakładach wykonujących roboty geologiczne metoda otworową
 • lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności górnictwo otworowe lub wiertnictwo lub geofizyka otworowa.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, przepisów dot. ochrony radiologicznej.
 • skuteczna komunikacja, samodzielność i inicjatywa, asertywność, umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne – magisterskie o profilu górnictwo otworowe, wiertnictwo lub geofizyka otworowa.
 • staż pracy: (powyżej 1 roku pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej lub wiertniczej lub geofizyka w otworowych zakładach górniczych lub w zakładach wykonujących roboty geologiczne techniką wiertniczą jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub wiertniczej lub geofizyka w otworowych zakładach górniczych.
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu o specjalności górniczej lub wiertniczej lub geofizyka w otworowych zakładach górniczych lub w zakładach wykonujących roboty geologiczne metoda otworową.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy:
 • - świadectwa pracy, - zaświadczenie pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu o specjalności górniczej lub wiertniczej lub geofizyka w otworowych zakładach górniczych lub w zakładach wykonujących roboty geologiczne metoda otworową lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu o specjalności górniczej lub wiertniczej lub geofizyka otworowa w otworowych zakładach lub w zakładach wykonujących roboty geologiczne metoda otworową lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności górnictwo otworowe lub wiertnictwo lub geofizyka otworowa.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzajacych stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu o specjalności górniczej lub wiertniczej lub geofizyka w otworowych zakładach górniczych lub w zakładach wykonujących roboty geologiczne metoda otworową.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
  ul. Czerwonacka 1
  61-016 Poznań

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego Robert Nowak Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu ul. Czerwonacka 1 61-016 Poznań
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Michał Oset iod@wug.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy wysyłać lub składać w sekretariacie Urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym jakiego naboru dotyczą.
•   W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
•   Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl
•   Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
•    Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani pisemnie o terminie rozmowy wstępnej.
Informacje o metodach i technikach naboru:
- analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu,
- sprawdzenie wymagań pożądanych - analiza dokumentów,
- do sprawdzenia wiedzy – test wiedzy,
- do sprawdzenia umiejętności obsługi komputera - wykonanie zadań (Pakiet Microsoft Office 2013),
- do sprawdzenia kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujacych kompetencji:
* skutecznej komunikacji,
* samodzielności i inicjatywy,
* asertywności
- do sprawdzenia doświadczenia zawodowego– rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 65 00 859 lub (61) 65 00 801Liczba odwiedzin: 549

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Udostępnił: Joanna Wróblewska

Komórka organizacyjna: Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Wprowadzono: 06.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×