Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 59803ARCHIWALNE z dnia 17.01.2020 r.

 • Oferty do
  27

  stycznia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: Form Ochrony Przyrody

w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań

WARUNKI PRACY

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, – Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich, – Budynek wyposażony w windę osobową, – Siedziba urzędu mieści się na VIII - XII piętrze budynku , - Dostępność światła dziennego oraz sztucznego, - Zagrożenie korupcją, - praca w terenie, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - praca pod presją czasu,

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzi sprawy i przygotowuje decyzje i opinie związane z wydawaniem zezwoleń na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz sprawy związane z przygotowaniem sprawozdań dotyczących tych gatunków ,
 • Przygotowuje decyzje na odstępstwa od zakazów w stosunku do roślin i zwierząt gatunków obcych oraz prowadzi kontrole spełnienia warunków określonych w decyzjach zezwalających na odstępstwa od zakazów w stosunku do tych gatunków oraz sprawy związane z przygotowaniem sprawozdań dotyczących zwierząt gatunków obcych,
 • Prowadzi sprawy związane z ustalaniem i likwidacją stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, a także sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na czynności objęte zakazami w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową ,
 • Prowadzi kontrole spełnienia warunków określonych w decyzjach zezwalających na odstępstwa od zakazów w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt oraz kontrole ogrodów zoologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt i przygotowuje opinie dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zezwolenia na prowadzenie ogrodu zoologicznego,
 • Przygotowuje decyzje na odstępstwa od zakazów w stosunku do żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, zaliczanych do kategorii II oraz kontrole warunków przetrzymywania zwierząt tych gatunków,
 • Prowadzi sprawy związane z uzgadnianiem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, planu zagospodarowania przestrzennego województwa i wyłącznej strefy ekonomicznej w celu przygotowania uzgodnień dokumentów planistycznych (w formie postanowień regionalnego dyrektora ochrony środowiska) w odniesieniu do rezerwatów przyrody i ich otulin, parków krajobrazowych i ich otulin, obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów Natura 2000,
 • Prowadzi sprawy dotyczące przekazywania zwierząt, ich rozpoznawalnych części oraz produktów pochodnych podmiotom uprawnionym do ich utrzymywania na podstawie odpisu prawomocnego orzecznictwa sądu o ich przepadku,
 • Przygotowuje opinie i wnioski w zakresie obszarów chronionych i innych zagadnień ochrony przyrody w ramach współpracy między Wydziałami,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie o kierunku: biologia, geografia, ochrona środowiska, leśnictwo lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w pracy związanej z ochroną przyrody, ochroną środowiska lub pokrewnej,
 • Wiedza merytoryczna z zakresu biologii, leśnictwa, ekologii,
 • Znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność trafnej oceny sytuacji, wiązania faktów i wyciągania wniosków,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w pracy w administracji publicznej,
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Odpowiedzialność,
 • Kreatywność w działaniu,
 • Umiejętność obsługi GIS,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.01.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 61 628-12-61, e-mail: iod.poznan@rdos.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: -
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Na kopercie prosimy podać numer ogłoszenia.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną .

W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne komisja dokonuje analizy merytorycznej dokumentów aplikacyjnych i w wyniku preselekcji wyłania kandydatów najbardziej odpowiadających wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, do kolejnych etapów naboru.

Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Prosimy o składanie dokumentów w języku polskim.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3053

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Udostępnił: Monika Bartkowska

Komórka organizacyjna: Wydział Budżetu i Finansów

Wprowadzono: 17.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×